არ მსურს გამოწერა

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

 • აკონტროლებს და უძღვება უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესს;
 • ამზადებს სალექციო, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ცხრილებს;
 • თვალყურს ადევნებს სასწავლო პროცესის მსვლელობას;
 • ფინანსურ დეპარტამენტს აწვდის ინფორმაციას თითოეული აკადემიური პერსონალის მიერ  
 • სემესტრის განმავლობაში ჩატარებული საათების რაოდენობის შესახებ;
 • უზრუნველყოფს დიპლომების მომზადებას  კურსდამთავრებულთათვის გასაცემად;
 • ამზადებს დიპლომების დანართებს;
 • ახორციელებს რექტორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა  აღსრულებას.

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი  

 • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს (შემდგომში - სამსახური) ჰყავს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
 • სამსახურის უფროსი  ანგარიშვალდებულია ვიცე-რექტორის   წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
 • სამსახურის უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.