არ მსურს გამოწერა

PR სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

 • უნივერსიტეტის ინტერესების გათვალისწინებით, საზოგადოებაში პოპულარობის ხარისხის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება;
 • უნივერსიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი სასწავლო და კულტურული ღონისძიებებისა და პროექტების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა;
 • შიდა საუნივერსიტეტო კომუნიკაცია;
 • უნივერსიტეტის ფაკულტეტების, მათი საქმიანობის, ასევე, აკადემიური პერსონალის პოპულარიზაცია;
 • საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლის რექტორთან, ადმინისტრაციასთან და აკადემიურ პერსონალთან შეხვედრის დაგეგმვა-განხორციელება;
 • პრეს-კონფერენციების და ინტერვიუების ორგანიზება, საინფორმაციო მასალების მომზადება;
 • უნივერსიტეტის სახელით ოფიციალური მიმართვებისა და განცხადებების გამოქვეყნება;
 • უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე განსათავსებელად შესაბამისი სამსახურისთვის ინფორმაციის მიწოდება.

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს (შემდგომში-სამსახური) ხელმძღვანელობს მენეჯერი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
 • სამსახურის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტის უფროსის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
 • სამსახურის მენეჯერის  ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.