არ მსურს გამოწერა

პროგრამული განვითარების სამსახური

პროგრამული განვითარების სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

  • უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზაცია;
  • სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია (სასწავლო პროცესის მართის სისტემის მომზადება აღნიშნული პროცესისთვის);
  • ახალი მოდულის შესაქმნელად ტექნიკური დავალების შედგენა;
  • ელექტრონული ცხრილების ატვირთვა სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში;
  • შექმნილი მოდულის/პროგრამის შემოწმება და ექსპლუატაციაში გაშვება;
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმების შექმნა და დაცვა.

პროგრამული განვითარების სამსახურს ხელმძღვანელობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების  დეპარტამენტის უფროსი.