არ მსურს გამოწერა

აქტივების მართვის მენეჯერი

აქტივების მართვის მენეჯერის კომპეტენციში შედის შემდეგი ფუქნციების განხორციელება:

  • აქტივების მართვასა და განკარგვასთან დაკავშირებული პოლიტიკის განსაზღვრა და წარმართვა
  • უნივერსიტეტის კაპიტალში არსებული ქონების მართვა-განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით წინადადებების მომზადება და ფინანსური დეპარტამენტის უფროსისთვის წარდგენა
  • აქტივების მართვა-განკარგვასთან დაკავშირებით ანგარიშის მომზადება, პოლიტიკის განსაზღვრა და წარმართვა, ყიდვა-გაყიდვა, მართვა-გაყიდვის ხელშეწყობა
  • აქტივებთან დაკავშირებული დავების, შემოთავაზებების და წინადადებების განხილვა და სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა