არ მსურს გამოწერა

დასუფთავების სამსახური

დასუფთავების სამსახურის კომპეტენციაში   შედის:

  • შენობა-ნაგებობის დასუფთავება შიდა და გარე პერიმეტრზე;
  • სველი წერტილების გამართული ფუქნციონირების უზრუნველყოფა;
  • თამბაქოს მოხმარების აკრძალვაზე კონტროლი;
  • სანიტარული მდგომარეობის მონიტორინგი.

დასუფთავების სამსახურის უფროსი

  • დასუფთავების სამსახურს (შემდგომში-სამსახური) ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
  • სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია  მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის  უფროსის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
  • სამსახურის  უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.