არ მსურს გამოწერა

საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახური

საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

 • უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ შექმნილი დოკუმენტაციის დამუშავება, უნივერსიტეტის ოფიციალული მიმოწერის ფორმების გამოყენებით;
 • დოკუმენტბრუნვის ვადების დაცვის მონიტორინგი;
 • ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა შესახებ უმაღლესი   საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში საჭირო ინფორმაციის ასახვა;
 • სტუდენტის სტატუსის ცვლილების (შეჩერების, შეწყვეტისა და აღდგენის) შესახებ გამოცემული ბრძანებების უმაღლესი   საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ასახვა კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ჩანაწერების სისწორის მონიტორინგი;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში დაფიქსირებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება და ცნობების გაცემა;
 • მობილობის პროცესთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება და შესაბამისი ინფორმაციის უმაღლესი   საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ასახვა;
 • სტუდენტთა სტატუსის ცვლილებაზე განცხადებების განხილვა და რეაგირება;
 • სტუდენტთა სტატუსის ცვლილება უნივერსიტეტის შიდა ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში და უმაღლესი   საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში;
 • უნივერსიტეტის ოფიციალური ელ.ფოსტის მართვა.

საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახურის უფროსი

 • საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახურს (შემდგომში-სამსახური) ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
 • სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია   ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
 • სამსახურის უფროსის  ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.