არ მსურს გამოწერა

კარიერული განვითარების ცენტრი

კარიერის განვითარების ცენტრის კომპეტენციაში შედის:

 • უნივერსიტეტის  სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის დასაქმების შესაძლებლობებთან და ვაკანსიებთან დაკავშირებით განახლებული ინფორმაციის სისტემატურად მიწოდება;
 • შრომის ბაზარზე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მონაცემების შეგროვება და კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზებში ასახვა;
 • პოტენციურ დამსაქმებლებთან თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პრაქტიკა/სტაჟირებასა და დასაქმებას;
 • სტუდენტებისათვის ტრენინგების ჩატარება სამსახურის ძებნის ტექნიკის სრულყოფაზე, რეზიუმეს, სამოტივაციო წერილის შედგენასა და გასაუბრების თავისებურებებზე (შეხვედრების ორგანიზება წამყვანი კომპანიებისა და ბრენდების წარმომადგენლებთან);
 • სტუდენტთა ექსკურსიების მოწყობა სხვადასხვა პროფილურ ორგანიზაციაში;
 • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრების ორგანიზება გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
 • პროფესიულ ორიენტაციასთან, დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრების, მასტერ-კლასების ან კონფერენციების ორგანიზებას ერთი მხრივ, უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და მეორე მხრივ, პოტენციურ დამსაქმებლებს, HR სპეციალისტებსა ან სხვა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალებს შორის;
 • სტუდენტების ინფორმირება (ელ-ფოსტის, მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან სხვა გზავნილების საშუალებით) კონკრეტული ვაკანსიების შესახებ, დამსაქმებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გავრცელებას სტუდენტებს შორის;
 • დამსაქმებლებთან მიზნობრივი შეხვედრების მოწყობა. დასაქმების ფორუმების ორგანიზებასა და ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინირება, როგორც შინაარსობრივი, ასევე ორგანიზაციული თვალსაზრისით;
 • სასწავლო პრაქტიკის დაგეგმარების  მიზნით თანამშრომლობა პროგრამის ხელმძღვანელებთან.

კარიერის განვითარების ცენტრის მენეჯერი

 • კარიერის განვითარების ცენტრს ხელმძღვანელობს მენეჯერი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს  და ათავისუფლებს რექტორი.
 • კარიერის განვითარების ცენტრის მენეჯერი ანგარიშვალდებულია  დამსაქმებლებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს;
 • კარიერის განვითარების ცენტრის მენეჯერის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.