არ მსურს გამოწერა

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის  კომპეტენციაში შედის:

 • კანცელარიის (საქმისწარმოების)  საქმიანობით გათვალისწინებული ფუნქციების მართვა-შესრულება;
 • შემოსული კორესპოდენციების  გაანაწილება კომპეტენციის მიხედვით  შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებში;
 • უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ კორესპოდენციის შესრულების მონიტორინგი;
 • სწავლის საფასურის მობილიზაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის კონტროლი;
 • ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის ორგანიზება  და კონტროლი;
 • საქმისწარმოებაში დასრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვა, დამუშავება და დაარქივება.

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

 • ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (შემდგომში-დეპარტამენტი) ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი.
 • დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია   რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს.
 • დეპარტამენტის  უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის შემადგენლობაშია შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:

 • საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახური;
 • იურიდიული სამსახური;