არ მსურს გამოწერა

HR სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

 • კვალიფიციური ადამიანური რესურსის მოზიდვა, შერჩევა/დაქირავების პროცესის ორგანიზება და მართვა უნივეერსიტეტის  მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად;
 • აკადემიური კონკურსების ჩატარების ორგანიზება: განაცხადის განთავსება, საბუთების მიღება, გასაუბრების ჩანიშვნა, შესაბამისი ოქმების მომზადება;
 • ჩატარებული კონკურსების შედეგად საუკეთესო კანდიდატთაგან საკადრო რეზერვის შექმნა;
 • ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეების ადმინისტრირება;
 • არსებული  პოზიციებისთვის სამუშაო აღწერილობების  მომზადება/განახლება;
 • თანამშრომლების კმაყოფილებისა და ჩართულობის კვლევა;
 • თანამშრომელთა მიერ შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებით დასმული საკითხების განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
 • თანამშრომელთა გუნდური მუშაობის და მათ შორის არაფორმალური ურთიერთობების განვითარებისთვის ღონისძიებების ორგანიზება;
 • აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის  ინფორმაციის მიწოდება (აფილირების პირობები და პროცედურები, კონკურსები, ხელშეკრულების ვადები);
 • აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის კონსულტაციის გაწევა;
 • პერსონალის ხელშეკრულების ვადების მონიტორინგი და განახლების პროცესის ორგანიზება;
 • აკადემიური და მოწვეული პედაგოგების სემესტრული დატვირთვის ბრძანების პროექტის მომზადება;
 • აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის მონიტორინგი;
 • სტაჟირების პროცესის ორგანიზება (კონკურსის გამოცხადება, შერჩევა);
 • უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისთვის ახალი იდეებისა და ინოვაციური პროექტების, სერვისების შეთავაზება;
 • უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შედგენასა და განხორციელებაში მონაწილეობა;
 • უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავება და მართვა;
 • ორგანიზაციული განვითარების შესაბამისად ორგანიზაციული სტრუქტურის განახლება;
 • სამუშაოს ანალიზი და სამუშაოს აღწერილობების შექმნა-განახლება;
 • ახალი თანამშრომლის შერჩევის პროცედურის შექმნა და მართვა;
 • შეფასების სისტემის დანერგვა/განახლება და მართვა;
 • პროფესიული განვითარების სისტემის დანერგვა/განახლება და მართვა;
 • მოტივაციის არამატერიალური სისტემების მართვა;
 • ადამიანური რესურსების მართვის  ელექტრონული პროგრამის დანერგვა და განვითარება.

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს (შემდგომში-სამსახური) ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი;
 • სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს;
 • სამსახურის  უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.