არ მსურს გამოწერა

უსაფრთხოების სამსახური

უსაფრთხოების სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

 • ახორციელებს დისციპლინის დაცვას  უნივერსიტეტის შინაგანაწესით და ეთიკის კოდექსით დადგენილი მოთხოვნებით;
 • აკონტროლებს სტუდენტთა უნივერსიტეტში შემოსვლის პროცესს სტუდენტთა ბარათების მეშვეობით;
 • ახორციელებს უნივერსიტეტის  შინაგანაწესის, ეთიკის კოდექსის დამრღვევი სტუდენტების გამოვლენას და მათი საქმის განსახილველად გადაცემას უნივერსიტეტის შესაბამისი დისციპლინური კომისიისათვის;
 • ზრუნავს  უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების უსაფრთხოებაზე;
 • ზრუნავს უნივერსიტეტის  შენობის უსაფრთხოებაზე;
 • სათვალთვალო კამერების საშუალებით აწარმოებს  შენობაში მიმდინარე პროცესებზე კონტროლს კანონმდებლობის დაცვით;
 • იცავს  უნივერსიტეტის  ქონებას გაფუჭება–გაძარცვისაგან;
 • აღასრულებს რექტორის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და სამართლებრივ  აქტებს.

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

 • უსაფრთხოების სამსახურს (შემდგომში-სამსახური) ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  რექტორი;
 • სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია  რექტორის წინაშე და ასრულებს მის მიერ კანონისა და ამ დებულების   საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს;
 • სამსახურის  უფროსის ფუნქციები განსაზღვრულია სამუშაოს აღწერილობის შესაბამისად.