არ მსურს გამოწერა

სამართალი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

სეუ-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს, მოამზადოს თანამედროვე, კვალიფიციური, სათანადო უნარებით აღჭურვილი პროფესიონალი იურისტი, შეასწავლოს მას ისეთი წმინდა იურიდიული მეთოდები, როგორიცაა - კაზუსის ამოხსნა, სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და სასამართლო პროცესში მონაწილეობა, შესძინოს სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და კომუნიკაციისა უნარი. გამოუმუშავოს პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ სწრაფვის უნარი. სწავლების ორგანიზების, სწავლების მიზნებისა და განსაკუთრებული მიდგომების შედეგად, სეუ-ს სამართლის პროგრამის ბაკალავრის ხარისხი წარმოადგენს ერთდროულად ფუნდამენტური, საბაზისო იურიდიული განათლების არსებობისა და სხვადასხვა დისციპლინების ცოდნისადმი გახსნილობის დასტურს, რაც უმთავრესი აქტივებია თანამედროვე, კვალიფიციური იურისტისათვის.

პროგრამის აქტუალურობა

თანამედროვე, ცივილური სახელმწიფოების უმაღლესი განათლების სფეროში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სპეციალობა სამართალმცოდნეობაა, იურიდიული სკოლის არსებობა სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესია. აქ მიზეზი ცხადი და მარტივია - სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებაა, რომელიც თავის მხრივ უზენაეს ღირებულებად აღიარებს ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს. სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის მუდმივად საჭიროა ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა, გაწონასწორება, რიგი შეზღუდვების დადგენა, თავისუფლებების აღიარება და უზრუნველყოფა. წარმოდგენილი სამართლის საბაკალავრო პროგრამა აქტუალურია რამდენიმე მიმართულებით: სპეციალურად ამ პროგრამისთვის შემუშავდა სრულიად ახალ სასწავლო დისციპლინა სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსის სახით - შესავალი სპორტის სამართალში, კულტურული მემკვიდრეობის სამართალი, აგრარული და სურსათის უვნებლობის სამართალი და ა.შ განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული სწავლების ისეთ მეთოდზე, როგორიცაა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე მეთოდს მოიცავს და სტუდენტებს სამართლის სხვადასხვა დარგში წამოჭრილი პრობლემის დამოუკიდებლად გადაჭრაზე მუშაობის უნარის გარდა, იურისტის პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუციებელ უნარებს განუვითარებს. პრგოგრამა სავალდებულო კომპონენტის სახით მოიცავს პროფესიული ეთიკის კურსსაც, რომელსაც უნივერსიტეტის სივრცეში განთავსებული იურიდიული კლინიკის ფარგლებში, გამოცდილი პრაქტიკოსი იურისტები უხელმძღვანელებენ. პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, რომელთა ნაწილს ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან უნივერსიტეტებში აქვთმიღებული იურიდიული განათლება, განხორციელებული აქვთ კვლევა და იმავდროულად ეწევიან პრაქტიკულ საქმიანობას.

ზოგადი ინფორმაცია