არ მსურს გამოწერა

სამართლის პროგრამა

სასწავლო გეგმა

სტუდენტის მიერ ხდება სასურველი სასწავლო კურსების არჩევა არანაკლებ 45 კრედიტის მოცულობით. რეკომენდირებულია სასწავლო კურსების არჩევა ერტზე მეტი ბლოკიდან და სამართლის სხვადასხვა დარგის აკადემიურ პროფილში კომბინირება. სტუდენტი ირჩევს სასწავლო კომპონენტის კურსებს თითოეულ სემესტრში სხვა კომპონენტებთან ერთად, სასწავლო დატვირთვის წლიური ოდენობის შეზღუდვების გათვალისწინებით

სასწავლო კომპონენტი არჩევითი სასწავლო კურსები - ბიზნეს-სამართალი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
გარიგებები სამოქალაქო სამართალში 5 I-IV
მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი 5 I-IV
კორპორაციული მართვა 5 I-IV
საინვესტიციო სამართალი 5 I-IV
საერთაშორისო დაბეგვრა 5 I-IV
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის პრაქტიკული კურსი 5 I-IV
საქართველოს კონკურენციის სამართალი 5 I-IV
საწარმოთა რეორგანიზაცია შედარებით სამართლებრივ პერსპექტივაში 5 I-IV
სარეიტინგო კომპანიის სამართლის საფუძვლები 5 I-IV
სახელშეკრულებო თავისუფლება კერძო სამართალში 5 I-IV
შედარებითი სადაზღვევო სამართალი 5 I-IV
საზიარო უფლებები, უსაფუძვლო გამდიდრებისა და დელიქტური სამართალი (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) 5 I-IV
სანივთო სამართლებრივი დავების განხილვის სპეციფიკა 5 I-IV

სტუდენტის მიერ ხდება სასურველი სასწავლო კურსების არჩევა არანაკლებ 45 კრედიტის მოცულობით. რეკომენდირებულია სასწავლო კურსების არჩევა ერტზე მეტი ბლოკიდან და სამართლის სხვადასხვა დარგის აკადემიურ პროფილში კომბინირება. სტუდენტი ირჩევს სასწავლო კომპონენტის კურსებს თითოეულ სემესტრში სხვა კომპონენტებთან ერთად, სასწავლო დატვირთვის წლიური ოდენობის შეზღუდვების გათვალისწინებით

სასწავლო კომპონენტი არჩევითი სასწავლო კურსები - სისხლის სამართალი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
დანაშაული და მედია 5 I-IV
ევროპული სისხლის სამართალი 5 I-IV
ელიტური კორუფცია 5 I-IV
ვიქტიმოლოგია 5 I-IV
კანონიერების პრინციპი სისხლის სამართლის პროცესში 5 I-IV
კიბერდანაშული სისხლისსამართლებრივი რეგულირებების პრობლემები საქართველოში 5 I-IV
ორგანიზებული დანაშაული -კვალიფიკაციის საკითხები 5 I-IV
სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების საფუძვლები 5 I-IV
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა სისხლის სამართლის ნორმებთან დაკავშირებით 5 I-IV
სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო პრაქტიკა 5 I-IV
შედარებითი სისხლის სამართალი 5 I-IV
საერთაშორისო სისხლის სამართალი 5 I-IV

სტუდენტის მიერ ხდება სასურველი სასწავლო კურსების არჩევა არანაკლებ 45 კრედიტის მოცულობით. რეკომენდირებულია სასწავლო კურსების არჩევა ერტზე მეტი ბლოკიდან და სამართლის სხვადასხვა დარგის აკადემიურ პროფილში კომბინირება. სტუდენტი ირჩევს სასწავლო კომპონენტის კურსებს თითოეულ სემესტრში სხვა კომპონენტებთან ერთად, სასწავლო დატვირთვის წლიური ოდენობის შეზღუდვების გათვალისწინებით

სასწავლო კომპონენტი არჩევითი სასწავლო კურსები - საჯარო სამართალი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
შედარებითი კონსტიტუციონალიზმი 5 I-IV
ტერიტორიული მოწყობის თანამედროვე მოდელები 5 I-IV
სახელმწიფოების პასუხისმგებლობა საერთაშორისო სამართალში 5 I-IV
პრეზიდენტის ინსტიტუტი 5 I-IV
მთავრობის პასუხისმგებლობის პრინციპები 5 I-IV
ენერგიის სამართლის ევროპეიზაცია და კლიმატის ცვლილება 5 I-IV
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები 5 I-IV
ევროპის ქვეყნების სახელმწიფო ორგანიზაციის კონსტიტუციური პრინციპები 5 I-IV
ევროკავშირის სამართლის იმპლემენტაცია და მოლაპარაკების ტექნიკა 5 I-IV
გარდამავალი პერიოდის სამართალი 5 I-IV
ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის ფორმები 5 I-IV
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმები 5 I-IV
პოლიტიკური პარტიების სამართალი 5 I-IV
საკუთრების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი საფუძვლები 5 I-IV

სამოქალაქო განათლები პრაქტიკული კურსის და იურიდიული კლინიკის გავლა ხდება სტუდენტის მიერ არჩეულ სემესტრში (II-IV)კრედიტების საერთო რაოდენობის სემესტრული/წლიური შეზღუდვების გათვალისწინებით

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ბლოკი

კლინიკა

5,10,15 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
იურიდიული კლინიკა - ადმინისტრაციული სამართალი 15 I-IV
იურიდიული კლინიკა - კერძო სამართალი 15 I-IV
იურიდიული კლინიკა - საკონსტიტუციო სამართალი 15 I-IV
იურიდიული კლინიკა - სისხლის სამართალი 15 I-IV

პრაქტიკული სამართლის კურსი

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამოქალაქო განათლების პრაქტიკული კურსი (Street law) 10 I-IV

რიტორიკა

საგანი ECTS სემესტრი
იურიდიული რიტორიკის პრაქტიკული კურსი 5 I

კვლევით მეთოდოლოგიური ბლოკის ფარგლებში სტუდენტი პირველ და მესამე სემესტრში გადის მის სავალდებულო კომპონენტებს - სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგიასა და წერის სტანდარტებს და ასრულებს ინტერდისციპლინარულ კვლევით ნაშრომს, ასევე, მეორე სემესტრში გადის შესაბამისი სამართლის კულტურის კურსს სამაგისტრო გამოცდებზე არჩეული ენის შესაბამისად

სამართლის კვლევით-მეთოდოლოგიური ბლოკი

სამართლის კულტურა

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ანგლო-ამერიკული სამართლის კულტურა 10 II
გერმანული სამართლის კულტურა 10 II
ფრანგული სამართლის კულტურა 10 II

ინტერდისცილინარული კვლევითი ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
ინტერდისცილინარული კვლევითი ნაშრომი 10 III

სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და წერის სტანდარტები

საგანი ECTS სემესტრი
სამართლებრივი კვლევის მეთოდოლოგია და წერის სტანდარტები 10 I

სამაგისტრო ნაშრომი

20 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამაგისტრო ნაშრომი სამართალში 20 IV