არ მსურს გამოწერა

მენეჯმენტი

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 II
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 I

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
ტურიზმის შესავალი 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
პოლიტიკის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 1 (მენეჯმენტი) 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 2 (მენეჯმენტი) 5 I-V
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 1 (მენეჯმენტი) 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 2 (მენეჯმენტი) 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 1 (მენეჯმენტი) 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 2 (მენეჯმენტი) 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 1 (მენეჯმენტი) 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 2 (მენეჯმენტი) 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 II-VI
ინგლისური ენა C1.2 5 II-VI
ბიზნეს დიალოგი 5 I-VIII
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 II-VIII

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბიზნესის საფუძვლები 4 I
მათემატიკა ბიზნესისათვის (I დონე) 5 I
მაკროეკონომიკის პრინციპები 6 II
მათემატიკა ბიზნესისათვის (II დონე) 5 II
მენეჯმენტის საფუძვლები 5 II
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 5 III
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა 5 III
ოპერაციათა მენეჯმენტი 5 III
მარკეტინგის საფუძვლები 5 III
ფინანსების საფუძვლები 5 III
სტატისტიკა ბიზნესისათვის 5 IV
სტრატეგიული მენეჯმენტი 5 IV
ფინანსური აღრიცხვა 5 IV
ორგანიზაციული ქცევა 5 IV
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 5 IV
პროექტის მენეჯმენტი 5 IV
რისკების მენეჯმენტი 5 VI
ლიდერობა და გუნდის მართვა 5 VI
მენეჯმენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 5 VI
საერთაშორისო მენეჯმენტი 5 VII
მცირე და საშუალო საწარმოების მენეჯმენტი 5 VII
მარკეტინგის მენეჯმენტი 5 VIII
მიკროეკონომიკის პრინციპები 6 I

სტუდენტი შეთავაზებული სასწავლო დისციპლინებიდან ირჩევს სასწავლო კურსს მეორე და მეექვსე სემესტრებში. სასწავლო კურსის გავლისათვის დადგენილი წინაპირობების დაცვით, დასაშვებია არჩევითი სასწავლო კურსის განსხვავებულ სემესტრში არჩევა. დასაშვებია კონცენტრაციის სასწავლო კურსების გავლა სპეციალობის არჩევითი საგნის სტატუსით

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საერთაშორისო ბიზნესი 5 VI
ბიზნეს კომუნიკაციები 5 VI
ბიზნესის ეთიკა 5 VI
მედია მენეჯმენტი 5 VI
ბიზნესის სამართლის საფუძვლები 4 II
მომხმარებელთა ქცევა 5 VI
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები 4 II
pr მენეჯმენტი 5 VI
გაყიდვების მართვა 5 VI
ღონისძიებათა მენეჯმენტი 5 VI
მარკეტინგის მეთოდები 5 VI
შრომის ბაზარი და დასაქმების პოლიტიკა 5 VI
Academic Writing 6 I-IV
Business English 1 6 I-VI
Principles of Microeconomics 6 I-VI
Mathematics for Business 1 6 I-V
Introduction to business 6 I-VI
ბრენდ მენეჯმენტი 5 VI
ინტერნეტ მარკეტინგი 5 VI
თანამედროვე მენეჯმენტი 5 VI
დროის მენეჯმენტი 5 VI
სტარტაპი 5 VI
კორპორატიული გაყიდვები 5 VI
საბანკო მენეჯმენტი და სერვისები 5 I-VI
ლოგისტიკა 5 I-VIII

პრაქტიკა სპეციალიზაციის განხრით

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა (მენეჯმენტი) 5 VII

საბაკალავრო ნაშრომი ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. საბაკალავრო ნაშრომის თემების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

საბაკალაბრო ნაშრომი სპეციალიზაციის განხრით

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი 5 VII

აირჩევა ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პროგრამისგან

თავისუფალი კრედიტი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 5

დამატებითი სპეციალობა აირჩევა უნივერსიტეტის მიერ სხვა სპეციალობებში შეთავაზებული პროგრამებიდან (მენეჯმენტი, ფინანსები, ტურიზმი, ჟურნალისტიკა)

დამატებითი / Minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60