არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

ნაშრომის შესრულების წესი

სამეცნიერო ნაშრომის შესრულების სტანდარტი

აღნიშნული სტანდარტით სრულდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს  სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილი  სამეცნიერო ნაშრომები.

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად კონკურასნტმა უნდა წარმოადგინოს სამეცნიერო ნაშრომი და აბსტრაქტი ცალკე ფაილის სახით (ნაშრომი, აბსტრაქტი ორ ენაზე).

 

აბსტრაქტის შესრულების წესი:

აბსტრაქტის მოცულობა 100-300 სიტყვა.

აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს ორ ენაზე: ქართული და ინგლისური.

საკვანძო სიტყვები მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

აბსტრაქტის გაფორმებისას ისარგებლეთ შაბლონით


ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

სამეცნიერო ნაშრომები მიიღება ქართულ ან ინგლისურ ენებზე;

ნაშრომი მოიცავს აბსტრაქტს ნაშრომის ორიგინალ ენაზე;

სტატიის მოცულობა: მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 15 გვერდი;

საკვანძო სიტყვები მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიის სტრუქტურა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:

 • შესავალი, რომელიც მოიცავს ნაშრომის აქტუალობას;
 • ძირითადი ნაწილი, რომელიც მოიცავს კვლევის მეთოდოლოგიასა და მიღებულ შედეგებს;
 • დასკვნითი ნაწილი, რომელიც მოიცავს მიგნებებს, შესაძლო რეკომენდაციებსა  და სამომავლო პერსპექტივებს.

ავტორის (ავტორების) სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი, პროგრამა/სპეციალობა მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ნაშრომის ხელმძღვანელის შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) და ბიბლიოგრაფია ინგლისურ ენაზე (გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა);

 

სტატიის  და აბსტრაქტის გაფორმების წესი: 

 • ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს ჩიკაგოს აკადემიური სტილის მიხედვით;
 • შრიფტი - Sylfaen;
 • შრიფტის ზომა:  თემის სახელწოდება, მონაწილის სახელი, გვარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება, აკადემიური ხარისხი, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი - 12;  ძირითადი ტექსტი - 12. 
 • ნაშრომის შემადგენელი ნაწილების სათაურები უნდა გაფორმდეს გამუქებული ტექსტით (BOLD);
 • ციტირება უნდა განხორციელდეს ჩიკაგოს აკადემიური სტილის დაცვით:

წიგნი: ავტორის გვარი, სახელი. წიგნის სახელი, ქალაქი, გამომცემლობა, თარიღი.

სტატია: ავტორის გვარი, რამდენიმე ავტორის შემთხვევაში გამოყოფილი მძიმით, “სტატიის დასახელება,“ ჟურნალის დასახელება, გამოცემის ნომერი (წელი): გვერდი.

 • სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1,5;
 • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან;
 • ნახაზები, გრაფიკები, სქემები და ა.შ. - ფორმატში TIFF 300 dpi; 600 dpi;
 • ფორმულები უნდა აიკრიფოს Microsoftequation 3.0;

სტატიის გასაფორმებლად ისარგებლეთ საქართველოს ეროვნული უნიევრსიტეტის სეუ-ს მომზადებული შაბლონით

ჩიკაგოს აკადემიური სტილის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე www.chicagomanualofstyle.org