არ მსურს გამოწერა

სასარგებლო ინფორმაცია

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი

უნივერსიტეტი გამოსცემს სამეცნიერო  ჟურნალს SEU&SCIENCE 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი გამოიცემა 6 თვეში ერთხელ, ბიანუალური კრებულის სახით. 

კონკრეტულ მიმართულების სამეცნიერო სტატიები შესაძლებელია გამოცემულ იქნას უნივერსიტეტის რიგგარეშე, სპეციალურ გამოცემაში. 

ჟურნალი დაყოფილია ძირითად მიმართულებებად, რომლებიც შეესაბამება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს

სამეცნიერო ჟურნალი რეფერირებადია ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების მიერ და ინდექსირებადია მსოფლიო საძიებო სისტემაში Web of Science 

გამოსაქვეყნებელი სამეცნიერო ნაშრომები ექვემდებარება სავალდებულო რეცენზირებას (peer review). რეცენზირება ხორციელდება, სტატიის პირველადი შემოწმების (desk review) შესაბამისი დარგის სპეციალისტების მოწვევით (blind review) ან საჯარო რეცენზირებით სამეცნიერო საზოგადოების ქსელში (crowd review) უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში სტატიის განთავსება უფასოა და კვლევითი ნაშრომის პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ფინანსდება უნივერსიტეტის მიერ. 

საავტორო უფლებები გამოქვეყნებულ ნაშრომზე რჩება მის ავტორებს/თანაავტორებს. უნივერსიტეტი უფლებამოსილია ავტორთან შეთანხმების გარეშე უსასყიდლოდ გაავრჩელოს შესაბამისი სამეცნიერო სტატიების კრებული მის მიერ არჩეული ფორმით, გამოიყენოს იგი სამეცნიერო კვლევისა და საბიბლიოთეკო ფონდების განვითარებისთვის.