არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

ბაკალავრიატი

უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამები ბიზნეს ადმინისტრირების, ტურიზმის, სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების, ფსიქოლოგიისა და ჟურნალისტიკის მიმართულებებით

მაგისტრატურა

უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები განათლების ადმინისტრირების, ფინანსებისა და საბანკო საქმის, ადამიანური რესურსების მართვის, სამართლისა და სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით.

გაცვლითი პროგრამები

პარტნიორი უნივერსიტეტების პროგრამები გაცვლითი სემესტრის ან საერთაშორისო მობილობის შესაძლებლობებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სტუდენტებისთვის