არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სტუდენტურ, სამეცნიერო საერთაშორისო ონლაინ კონფერენციისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო

16 თებერვალი
zoom.us

მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს.

მოხსენებები მიიღება შემდეგი მიმართულებებით:

 • ბიზნესი, ტურიზმი, ეკონომიკა, მართვა;
 • სამართალი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები;
 • ფსიქოლოგია;
 • ჟურნალისტიკა;
 • მედიცინა.
 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების პირობები:

სტუდენტმა რეგისტრაცია უნდა გაიაროს მოცემულ ბმულზე არაუგვიანეს 2020 წლის 25 დეკემბრისა: https://docs.google.com/forms

 • სეუ-ს მიერ კონფერენციაში მონაწილეობის დადასტურების შემთხვევაში საკონფერენციო ნაშრომის საბოლოო ვარიანტი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2021 წლის 15 იანვრისა.
 • ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს საკონფერენციო ნაშრომის შესრულების სტანდარტების მიხედვით
 • აბსტრაქტი და ნაშრომი შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე.

კონფერენციაზე, ნაშრომების წარმოდგენა აუცილებელია პრეზენტაციის სახით.
მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები (არაუმეტეს 2 თანაავტორისა. გამონაკლისი შესაძლებელია, დაშვებულ იქნას ინტერდისციპლინარული ნაშრომის შემთხვევაში).

 • მონაწილეს ან თანაავტორებს შეუძლიათ, წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი მოხსენება.
 • წარმოდგენილი ნაშრომები გაივლიან რეცენზირებას და პლაგიატზე შემოწმებას.
 • სტუდენტურ ნაშრომს (გარდა დოქტორენტებისა) უნდა ჰყავდეს სამეცნიერო ხელმძვანელი, რომელიც არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი.
 • მონაწილეთა ნაშრომები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტს.
 • ყველა ნაშრომი, რონმელიც დააკმაყოფილებს მოთხოვნილ სტანდარტებს გამოქვეყნდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს საკონფერენციო მასალების კრებულში.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული/ინგლისური.

კონფერენციის ვადები:

 • რეგისტრაციის (აბსტრაქტის წარმოდგენის) ვადა ბმულზე არაუგვიანეს 2020 წლის 25 დეკემბრისა
 • საკონფერენციო ნაშრომის საბოლოო ვარიანტი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2021 წლის 15 იანვრისა (Conference@seu.edu.ge)
 • განსაზღვრული ვადების დარღვევით გამოგზავნილი ნაშრომები არ მიიღება.
 • კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2021 წლის 16 -17თებერვალი, ონლაინ Zoom ის პლატფორმაზე.
 • კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა და მასზე დასწრება თავისუფალია.
 • კითხვები, კონფერენციის თაობაზე მოგწერეთ ელ-ფოსტაზე: conference@seu.edu.ge

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება ამავე ელ-ფოსტაზე.

საკონფერენციო ნაშრომის შესრულების სტანდარტები

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი, ხოლო რეცენზირებული ნაშრომები გამოქვეყნდება კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში.