არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

26 აგვისტო, 2019

სტუდენტებმა, რომლებმაც საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში მოიპოვეს მობილობის უფლება, უნივერსიტეტს უნდა მიმართონ განცხადებით (განცხადების ფორმა ივსება ადგილზე) 2019 წლის 27 აგვსტოდან 4სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 18:00 საათამდე(გარდა 28 აგვისტოს და 1 სექტემბრის ) და ხელმოწერით დაადასტურონ თანხმობა კრედიტების აღიარებაზე.

უნივერსიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი
  • ატესტატის ასლი
  •  სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელიასლი