არ მსურს გამოწერა

საბაკალავრო პროგრამები

ბიზნესის მართვის სკოლა

სეუ-ს ბიზნესის მართვის სკოლის თითოეული პროგრამა შემუშავებულია თანამედროვე განათლების სტანდარტებისა და გამოწვევების შესაბამისად. ბიზნესის სკოლა აერთიანებს 5 ძირითადი სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამას.

თითოეული პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სფეროსათვის შესაბამისი განათლების მქონე კონკურენტუნარიანი პროფესიონალი, რომელსაც მმართველობითი სფეროს უკანასკნელ მიღწევებზე დაფუძნებულ თეორიულ ცოდნასთან ერთან გამომუშავებული ექნება თანამედროვე შრომის ბაზრის გამოწვევებისთვის აქტუალური უნარ-ჩვევები ბაკალავრისათვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.

სამართლის სკოლა

სეუ-ს სამართლის სკოლა ახორციელებს სამართლის საბაკალავრო პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს კვალიფიციური და სამართლებრივი ღირებულების მქონე დარგის სპეციალისტის მომზადებას.

პროგრამა მიზნად ისახავს სფეროსათვის საჭირო ფუნდამენტური ცოდნის მქონე კომპეტენტუნარიანი პროფესიონალის მომზადებას. პროგრამა აქტუალურია, სპეციალურად შემუშავებული ახალი სასწავლო დისციპლინითა და პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით.

სოციალური მეცნიერებების სკოლა

სოციალური მეცნიერებების სკოლის პროგრამები შექმნილია შრომის ბაზრის თანამედროვე და აქტუალური გამოწვევების გათვალისწინებით და უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას შემდეგი ძირითადი სპეციალობებით:

თითოეული პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტმა მიიღოს ძირითადი სპეციალობის საფუძვლიანი ცოდნა. ასევე, თავისი ინდივიდუალური ინტერესების, შესაბამისად შეისწავლოს მისი პროფესიისთვის საინტერესო ქვემიმართულება პროგრამების არჩევით ბლოკებში

მედიცინის სკოლა

სეუ-ს მედიცინის სკოლა მოიცავს მედიცინის ინგლისურენოვან პროგრამას, რომელიც შემუშავებულია საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების შესაბამისად, ეროვნული და უცხოური ბაზრების მოთხოვნების გათვალისწინებით და აღიარებულია სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის მიერ.

პროგრამის საბაზისო და კლინიკური კურსები, სამეცნიერო-კვლევითი და კლინიკური პრაქტიკის კომპონენტები უზრუნველყოფენ სტუდენტებისათვის საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტის შესაბამისი კომპეტენციის გამომუშავებას და დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას.