არ მსურს გამოწერა

საერთაშორისო ურთიერთობები

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 I
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 II

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საქართველოს ისტორია 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 I
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
ტურიზმის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I

ინგლიური ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2.-->დარგობრივი ინგლისური ენა მეორე უცხო ენის არჩევა ხდება კონცენტრაციის არჩევის შემდეგ, კონცენტრაციის პანელიდან

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 1 (საერთაშორისო ურთიერთობები) 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 2 (საერთაშორისო ურთიერთობები) 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 II-VI
ინგლისური ენა C1.2 5 II-V
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პოლიტიკის შესავალი 5 I
პოლიტიკური თეორია 5 I
ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია 5 I
პოლიტიკური იდეოლოგიები 5 II
ქართული სახელმწიფო პოლიტიკა 5 II
საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები 5 II
დიპლომატიის ისტორია 5 II
მსოფლიო პოლიტიკა 5 III
შესავალი საერთაშორისო საჯარო სამართალში 5 III
გეოპოლიტიკა 5 III
ეკონომიკის პრინციპები 5 III
საერთაშორისო ორგანიზაციები 5 IV
საქართველოსადა საგარეო პოლიტიკა 5 V
გლობალური უსაფრთხოება და ტერორიზმი 5 VI
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია 5 VII
ეროვნული უსაფრთხოება და დაზვერვა 5 VII

სტუდენტი შეთავაზებული სასწავლო დისციპლინებიდან ირჩევს სასწავლო კურსს სემესტრებში. სასწავლო კურსის გავლისათვის დადგენილი წინაპირობების დაცვით, დასაშვებია არჩევითი სასწავლო კურსის განსხვავებულ სემესტრში არჩევა შესწავლის წინაპირობების დაცვით

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
დიპლომატიის თეორია და პრაქტიკა 5 IV
საგარეო პოლიტიკის ანალიზი 5 IV
რელიგია საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 IV
შედარებითი პოლიტიკა 5 IV
გლობალური პოლიტიკა 5 IV
პოლიტიკის სოციოლოგია 5 IV
მსოფლიო ეკონომიკა 5 IV
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი 5 IV
კონფლიქტოლოგია 5 IV
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 IV
საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი 5 IV
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი 5 IV
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი 5 IV
საჯარო მმართველობა 5 IV
მედია და პოლიტიკა 5 IV
ძალის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში 5 IV
კიბერუსაფრთხოება და კიბერუსაფრთხოების სამართალი 5 IV
გლობალური ბიზნეს-გარემო 5 IV
იმიჯმეიქინგი 5 IV
კორუფცია და გლობალური კონკურენცია 5 IV
სახელმწიფო კრიზისების მართვა 5 IV
მშვიდობის ფილოსოფია 5 IV
პოლიტიკური პიარი 5 I-VIII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (დასავლეთის ქვეყნები, აღმოსავლეთის ქვეყნები, პოსტ-საბჭოთა რეგიონის ქვეყნები) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 35 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო (10 ECTS) არჩევითი (10 ECTS) და კონცენტრაციის ფარგლებში შეთავაზებული მეორე უცხო ენიდან (აღმოსავლური, დასავლური, რუსული ენები - 15 ECTS)

კონცენტრაცია - აღმოსავლეთის ქვეყნები

სავალდებულო

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია 5 V
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში 5 VI

მეორე უცხო ენა

15 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თურქული ენა 1 5 V
თურქული ენა 2 5 VI
თურქული ენა 3 5 VII
არაბული ენა 1 5 V
არაბული ენა 2 5 VI
არაბული ენა 3 5 VII
ჩინური ენა 1 5 V
ჩინური ენა 2 5 VI
ჩინური ენა 3 5 VII

არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
რელიგია და პოლიტიკა (ისლამი) 5 VI,VIII
ახლო-აღმოსავლეთის გავლენა სამხრეთ კავასიასა და გლობალურ პოლიტიკაზე. 5 VI,VIII
თურქეთის საგარეო პოლიტიკა 5 VI,VIII
ეთნოკონფესსიური და ეთნოტერიტორიული კონფლიქტები აღმოსავლეთში 5 VI,VIII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი--კონცენტრაცია აღმოსავლეთის ქვეყნები 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა-კონცენტრაცია აღმოსავლეთის ქვეყნები 5 VIII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (დასავლეთის ქვეყნები, აღმოსავლეთის ქვეყნები, პოსტ-საბჭოთა რეგიონის ქვეყნები) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 35 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო (10 ECTS) არჩევითი (10 ECTS) და კონცენტრაციის ფარგლებში შეთავაზებული მეორე უცხო ენიდან (აღმოსავლური, დასავლური, რუსული ენები - 15 ECTS)

კონცენტრაცია - დასავლეთის ქვეყნები

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა 5 V
ევროკავშირის პოლიტიკა 5 V

არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
ევროკავშირის ინსტიტუტები 5 VI,VIII
აშშ და დიდი ბრიტანეთის სპეც სამსახურები 5 VI,VIII
ევროკავშირის სამართლის საფუძვლები 5 VI,VIII
აშშ და საქართველოს ურთიერთობები 5 VI,VIII
Nato -ს ევრაზიული პოლიტიკა 5 VI,VIII
ევროპის უახლესი ისტორია 5 VI,VIII
ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია 5 VI,VIII
აშშ და ევროპის ეკონომიკა 5 VI,VIII
ევროპული გაერთიანების ისტორია 5 VI,VIII
მოდერნიზაცია და ევროპული იდეა საქართველოში 5 VI,VIII
ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი და საქართველო 5 VI,VIII

მეორე უცხო ენა (დასავლური)

საგანი ECTS სემესტრი
გერმანული ენა 1 5 V
გერმანული ენა 2 5 VI
გერმანული ენა 3 5 VII
ფრანგული ენა 1 5 V
ფრანგული ენა 2 5 VI
ფრანგლი ენა 3 5 VII
ესპანური ენა 1 5 V
ესპანური ენა 2 5 VI
ესპანური ენა 3 5 VII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი-კონცენტრაცია დასავლეთის ქვეყნები 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა-კონცენტრაცია დასავლეთის ქვეყნები 5 VIII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (დასავლეთის ქვეყნები, აღმოსავლეთის ქვეყნები, პოსტ-საბჭოთა რეგიონის ქვეყნები) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 35 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო (10 ECTS) არჩევითი (10 ECTS) და კონცენტრაციის ფარგლებში შეთავაზებული მეორე უცხო ენიდან (აღმოსავლური, დასავლური, რუსული ენები - 15 ECTS)

კონცენტრაცია - პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში 5 V
პოსტ-საბჭოთა სივრცე საერთაშორისო პოლიტიკაში 5 VI

არჩევითი სასწავლო კურსები

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
რუსეთის საგარეო პოლიტიკა 5 VI,VIII
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები 5 VI,VIII
რუსეთის ისტორია 5 VI,VIII
აშშ და საქართველოს ურთიერთობები 5 VI,VIII
ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობები 5 V-VIII

მეორე უცხო ენა

15 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
რუსული ენა 1 5 V
რუსული ენა 2 5 VI
რუსული ენა 3 5 VII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი-კონცენტრაცია პოსტსაბჭოთაქვეყნები 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა-კონცენტრაცია პოსტსაბჭოთაქვეყნები 5 VIII

აირჩევა ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პროგრამისგან

თავისუფალი კრედიტი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 5

დამატებითი სპეციალობა აირჩევა უნივერსიტეტის მიერ სხვა სპეციალობებში შეთავაზებული პროგრამებიდან (მენეჯმენტი, ფინანსები, ტურიზმი, ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია)

დამატებითი / Minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
დამატებითი / Minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები 60

საერთაშორისო ურთიერთობები