არ მსურს გამოწერა

მაინორ-პროგრამები

ფინანსები

არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბანკო საქმე 5 VII, VIII
აუდიტის საფუძვლები 5 VII, VIII
საერთაშორისო საფინანსო საკრედიტო ურთიერთობები 5 VII, VIII
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები 5 VII, VIII
საერთაშორისო დაბეგვრა 5 VII, VIII
ფინანსური აღრიცხვა(გაღრმავება) 5 VII, VIII
საგადასახადო აღრიცხვა 5 VII, VIII
ფულის გათეთრება 5 VII, VIII

პროგრამის არჩევის პირობები - 1. სტუდენტს ძირითად სპეციალობად არჩეული უნდა ჰქონდეს ბიზნესის ფაკულტეტის პროგრამა 2. სტუდენტს არ უნდა ჰქონდეს არჩეული ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის კონცენტრაცია ძირითად პროგრამაში

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 5 IV
საჯარო ფინანსები 5 VI
ფინანსური მენეჯმენტი 5 V
მმართველობითი აღრიცხვა 5 VI
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 5 VIII
კორპორაციის ფინანსები 5 IV
გადასახადები და დაბეგვრა 5 VII
ფინანსური ანგარიშგება 5 VII
ფინანსური უწყისების ანალიზი 5 VIII
ინვესტიციები 5 V