სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

SEU-ს შესახებ

განვითარების სტრატეგია

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ისევე როგორც შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, შემუშავებულია ჩვენი წარსული და მიმდინარე საქმიანობის დეტალური და თვითკრიტიკული შეფასების საფუძველზე, მოიცავს უნივერსიტეტის სამომავლო განვითარების მთავარ სტრატეგიულ მიზნებსა და პრიორიტეტებს, რაც უზრუნველყოფს მის წარმატებულ ფუნქციონირებასა და წინსვლას ქართულ და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2020-2026 სამოქმედო გეგმა 2020-2022 


სტრატეგიული განვითარების გეგმის მონიტორინგის მეთოდოლოგია სტრატეგიული განვითარების დაგეგმვის მეთოდოლოგია

Message body empty