სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტრუქტურა

სტრუქტურა

აკადემიური საბჭო ხარისხის განვითარების დეპარტამენტი ვიცე-რექტორი აკადემიური მიმართულებით ვიცე-რექტორი სამეცნიერო - კვლევითი მიმართულებით ვიცე-რექტორი ფინანსებისა და რესურსების მიმართულებით რექტორის აპატარი რექტორის საბჭო ფინანსური კომიტეტი მრჩეველთა საბჭო ტრენინგ ცენტრი ანალიზის სამსახური საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახური სამეცნიერო- კვლევითი განვითარებისა და პროექტების მართვის სამსახური აქტივების მართვის მენეჯერი ფინანსური მართვისა და აღრიცხვის სამსახური შესყიდვების, მომარაგებისა და დამხმარე სერვისების დეპარტამენტი სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური ინსტიტუციური კვლევითი ფონდი ევროპული ინტეგრაციის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულე ბთან ურთიერთობის სამსახური საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი სამედიცინო კაბინეტი სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი სპორტისა და კულტურის სამსახური შრომის უსაფრთხოების სამსახური დაცვის სამსახური ბიბლიოთეკა პერსონალის მართვის სამსახური სასწავლო პროცესისა და გამოცდების მართვის დეპარტამენტი იურიდიული სამსახური საერთო საცხოვრებელი დასუფთავების ზედამხედველობის სამსახური პარტნიორთა კრება ვიცე-რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით რექტორი საგამოცდო ცენტრი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მედიცინის ფაკულტეტი

სტრუქტურა