არ მსურს გამოწერა

ფაკულტეტები

უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულები:

  • უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულია ფაკულტეტი.
  • უნივერსიტეტის ფაკულტეტი აერთიანებს შესაბამისი საგანმანათლებლო მიმართულების/მიმართულებების ერთ ან რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამას, ასევე, ფაკულტეტის/პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკულ ან კვლევით ერთეულებს/ცენტრებს.
  • ფაკულტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.
  • ფაკულტეტი თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდელობის, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების და  ამ დებულების შესაბამისად.

 

უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებია:

  • ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი;
  • ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
  • მედიცინის ფაკულტეტი;
  • იურიდიული ფაკულტეტი.