არ მსურს გამოწერა

ჟურნალისტიკა

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

სეუ-ს ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ბაკალავრის კვალიფიკაციისათვის ადეკვატური კომპეტენციის შესაბამისი, პროფესიონალი ჟურნალისტის მომზადება, მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის აკადემიური და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც გაცნობიერებული ექნება მედიის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში, ჟურნალისტის პოფესიული ეთიკისა და საზოგადოებირივი პასუხისმგებლობის საკითხები. პროგრამის კომპეტენციის ფარგლებში სტუდენტი დაეუფლება პროფესულ ოსტატობას, მედია პროდუქტის მომზადებას, მათ შორის: ჟურნალისტური ტექსტის წერას, ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარებას, საეთერო მეტყველეისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს და სხვა. რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოს მედიის სფეროს განვითარებისა და შრომის ბაზრის გამოწვევათა გათვალისწინებით, პროფესიონალი, პრაქტიკულ საქმიანობაზე მიზანმიმართული ჟურნალისტის მომზადებას.

ზოგადი ინფორმაცია