არ მსურს გამოწერა

მენეჯმენტი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

უდავოა, რომ საფინანსო სექტორი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და საზოგადოების კეთილდღეობის დამკვიდრებაში. ბოლო წლების განმავლობაში, საფინანსო სექტორის ხვედრითი წილი ქვეყნის ეკონომიკაში სტაბილურ ზრდასა და განვითარებას განიცდის. შესაბამისად, პროპორციულად იზრდება მოთხოვნილება მაღალკვალიფიციურ ფინანსისტებზე, როგორც საჯარო ასევე კერძო სექტორში. აღნიშნულ პროცესს კიდევ უფრო ინტენსიურს ხდის საქართველოს მხრიდან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და მასთან დაკავშირებული ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. ამრიგად, შეთავაზებული საბაკალავრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესები, საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბება და საბაზრო ინსტიტუტების განვითარება, აქედან გამომდინარე კი დამსაქმებელთა მზარდი მოთხოვნა პროფესიონალ კადრზე.

პროგრამა ორიენტირებულია

პროგრამა სტუდენტს საფუძვლიან ცოდნას აძლევს ბიზნესისა და მენეჯმენტის თეორიებისა და პრინციპების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს მისი პროფესიული ცნობიერების ფორმირებას, ფუძემდებლური მენეჯერული და ეთიკური ღირებულებების გააზრებას სოციალური პასუხისმგებლობის კონტექსტში, თანამედროვე პროფესიული აზროვნების უნარის გამომუშავებას. ბაკალავრის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას ხელს შეუწყობს, როგორც საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საწარმოო პრაქტიკის კურსის გავლა, ასევე, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება.

პროგრამის აქტუალობა

მენეჯმენტის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამით ბაკალავრის მომზადების აქტუალურობა განპირობებულია შერეული, მრავალწყობიანი, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ადეკვატური ინსტიტუტებისა და ურთიერთობების ჩამოყალიბების შეუქცევადი ხასიათით. თანამედროვე კომპანიების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნილებით ისეთ სპეციალისტებზე, რომლებსაც აუცილებელ თეორიულ ცოდნასთან ერთად, აქვთ გლობალურ ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის უნარი და შეუძლიათ ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება (საშუალო რგოლის მენეჯმენტის დონეზე), ამასთან, გაცნობერებული აქვთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და უნარი შესწევთ კერძო და სახელმწიფო ინტერესები მოაქციონ ჰარმონიულ ურთიერთობათა ჩარჩოში.

ზოგადი ინფორმაცია