სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

ნაშრომის შესრულების წესი

სამეცნიერო კონფერენციაზე წარსადგენი ნაშრომის შესრულების წესი:

აღნიშნული სტანდარტით სრულდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომები.

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს სამეცნიერო ნაშრომი და აბსტრაქტი ცალკე ფაილის სახით (ნაშრომი, აბსტრაქტი ორ ენაზე).

აბსტრაქტის შესრულების წესი: 

 • აბსტრაქტის მოცულობა 200-300 სიტყვა.
 • აბსტრაქტი შესრულებული უნდა იყოს ორ ენაზე: ქართული და ინგლისური.
 • საკვანძო სიტყვები მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ნაშრომის წარმოდგენის წესი:

 • სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომები მიიღება ქართულ ან ინგლისურ ენებზე;
 • ნაშრომი მოიცავს აბსტრაქტს ნაშრომის ორიგინალ ენაზე;
 • სტატიის მოცულობა: მინიმუმ 9 და მაქსიმუმ 15 გვერდი;
 • საკვანძო სიტყვები მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიის სტრუქტურა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:

 • შესავალი, რომელიც ასევე აღწერს ნაშრომის აქტუალობას;
 • მთავარი ტექსტი მოიცავს კვლევის მეთოდოლოგიასა და მიღებულ შედეგებს;
 • დასკვნითი ნაწილი, რომელიც აერთიანებს მიგნებებს, შესაძლო რეკომენდაციებსა და სამომავლო პერსპექტივებს.

ავტორის (ავტორების) სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი, პროგრამა/სპეციალობა მოყვანილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ნაშრომის ხელმძღვანელის შესახებ და ბიბლიოგრაფია (გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა);

სტატიის და აბსტრაქტის გაფორმების წესი იხილეთ:

სტატიის  და აბსტრაქტის გაფორმების წესი: https://www.seu.edu.ge/ka/1533/

 • ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული აკადემიური სტილის მიხედვით;
 • შრიფტი - Sylfaen;
 • შრიფტის ზომა: -11;
 • ნაშრომის შემადგენელი ნაწილების სათაურები უნდა გაფორმდეს გამუქებული ტექსტით (BOLD);
 • ციტირება უნდა განხორციელდეს უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული აკადემიური სტილის დაცვით;
 • სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1,5;
 • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან;
 • ნახაზები, გრაფიკები, სქემები და ა.შ. - ფორმატში TIFF 300 dpi; 600 dpi;
 • წყაროების მითითების და ციტირების სტანდარტები იხილეთ: https://www.seu.edu.ge/ka/1533/

დირექტივების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში, ნაშრომი არ გამოქვეყნდება ან დაუბრუნდება ავტორს მათ შესაბამისობაში მოსაყვანად.

სტატიების წარდგენა უნდა მოხდეს შემდეგ მისამართზე: [email protected]

Message body empty