სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ბიბლიოთეკა

სამეცნიერო ბაზები

სამეცნიერო ბაზებზე სახლიდან წვდომის გასააქტიურებლად მიჰყვეთ ინსტრუქციას.

ინსტრუქცია იხილეთ აქ 

აირჩიეთ კონკრეტული მონაცემთა ბაზა, რომ იპოვოთ ჟურნალის სტატიები და სხვა რესურსები თქვენთვის სასურველ თემაზე.

Cambridge Journals Online

მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებს, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.

 • თავისუფალი წვდომა გასული წლების ციფრული არქივზე 1997 წლიდან.
 • 161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა (SSCI) (SCI) და 46 ჟურნალი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-ის ციტირების ინდექსით.
 • 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში. 2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან.

Cambridge Journals Online

e-Duke Journals Scholarly Collection

ბაზა მოიცავს შემდეგ დარგებს: ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონული კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა.

 • ხელოვნების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალები ციტირების მაღალი ინდექსით;
 • ჟურნალები გამომცემლობა Scopus-იდან

e-Duke Journals Scholarly Collection

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

ბაზა მოიცავს წიგნებს ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

IMechE Journals

მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE)

 • IMechE-ის ჟურნალები წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. მასში წარმოდგენილია ჟურნალები 1847 წლიდან. მათი ძირითადი მიმართულება მექანიკური ინჟინერიაა.
 • ყოველ ჟურნალს ჰყავს საკუთარი საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია, კოლეგიის ყოველი წევრი წამყვანი ინჟინერია, ხოლო მთავარი რედაქტორი ამ დარგის ცნობილი წარმომადგენელია.
 • სტატიების უმეტესობა (დაახ. 18-დან 17) ციტირებულია Thomson Reuters Journal-ში, ხოლო ყოველი ჟურნალი გამომცემლობა SCOPUS-ში წარმოდგენილ ინდექსირებად ჟურნალთა ჩამონათვალშია.

ImechE Journals


Mathematical Sciences Publishers

 • MSP ორიენტირებულია გამოცემების  პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაზე,  უმაღლესი დონის სამეცნიერო-კვლევითი პუბლიკაციების დახმარებასა და შექმნაზე.
 • მოიცავს მათემატიკურ სამეცნიერო და კვლევით გამოცემებს.

https://msp.org/


Royal Society Journals Collection 

ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

 • ბაზა მოიცავს Royal Society-ის ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.

Royal Society Journals Collection


SAGE Premier

ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო.

 • სამეცნიერო სტატიები მზარდი სტატისტიკით
 • SAGEის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR).

SAGE Premier

Openedition Journals

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

 • პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.
 • სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზე გამოქვეყნებული.
 • ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები

Openedition Journals

European Respiratory Journal

ჟურნალი ყოველთვიურად აქვეყნებს  ნაშრომებს, რომლებიც ეხება მოზრდილთა და ბავშვთა რესპირატორული მედიცინის ყველა ასპექტს, მათ შორის უჯრედის ბიოლოგიას, ეპიდემიოლოგიას, იმუნოლოგიას, ონკოლოგიას, პათოფიზიოლოგიას, ვიზუალიზაციას, შრომის მედიცინას, ინტენსიურ თერაპიას, ძილის მედიცინას და გულმკერდის ქირურგიას. და სხვ. 

ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს

European Respiratory Journal

Scopus 

წარმოადგენს რეფერირებადი ლიტერატურის აბსტრაქტებისა და ციტირებების უმსხვილეს ბაზას, რომელიც მოიცავს 21 000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტ ჩანაწერს ტექნოლოგიის, მედიცინის, ჰუმანიტარულ და სოციალური დარგების მიმართულებით.

ბაზის უკეთ გასაცნობად იხილეთ ვიდეო ჩანაწერები მიჰყევით ბმულს.

Scopus

Science Direct 

არის მსოფლიოში ავტორიტეტული სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა,  რომელიც  მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები

უნივერსიტეტის მიღმა  Science Direct -ის ბაზაზე წვდომის გასააქტიურებლად მიჰყევით ინსტრუქციას, რეგისტრაციის დროს გამოიყენეთ SEU-ს ინსტიტუციური ელექტრონული ფოსტა.

ბაზის უკეთ გასაცნობად იხილეთ ვიდეო ჩანაწერები
 მიჰყევით ბმულს.

Science Direct

Scival Funding(Funding Institutional)

წარმოადგენს ელსევიერის ინსტრუმენტს/პლატფორმას, რომელიც ეხმარება მკვლევრებს აღმოაჩინონ საგრანტო დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობები

www.fundinginstitutional.com


EBSCO eBook Medical Collection

ბაზა გთავაზობთ სტუდენტების და კლინიკებისთვის აუცილებელ სამედიცინო ელექტრონულ წიგნებს. კოლექციაში წარმოდგენილია ათასობით ელექტრონული წიგნი, რომლებიც შექმნილია კლინიკურ გარემოში, ბიოსამედიცინო ბიბლიოთეკებსა და აკადემიურ-სამედიცინო დაწესებულებებში გამოსაყენებლად.

ბაზაში შესრული 4200-მდე წიგნი და მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: დერმატოლოგია, გინეკოლოგია და მეანობა, შინაგანი მედიცინა, ზოგადი მედიცინა, საექთნო საქმე, ოფთალმოლოგია, ოტორინოლარინგოლოგია, პათოლოგია, პედიატრია, ფარმაკოლოგია, ქირურგია და სხვა.

წიგნები ეკუთვნის ისეთ წამყვან გამომცემლობებს, როგორიცაა: HCPro, Lippincott Williams & Wilkins, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Springer Publishing Company, Inc., Thieme Medical Publishing Inc. და სხვა.

უნივერსიტეტიდან ბაზით სარგებლობა რეგისტრაციას არ საჭიროებს,   სახლიდან წვდომის გასააქტიურებლად კი აუცილებელია პაროლი, რისთვისაც უნდა მიმართოთ ბიბლიოთეკას [email protected] 

EBSCO eBook Medical Collection

HeinOnline

სამართლებრივი რესურსების უნიკალური ბაზაა, რომელიც მოიცავს 2800 დასახელების პერიოდულ გამოცემას. არის ხელშეკრულებები, კონსტიტუციები, მსოფლიო სასამართლო პროცესები. კლასიკური ტრაქტატები, საერთაშორისო ვაჭრობა, საგარეო ურთიერთობები და სხვა სასარგებლო რესურსები.

HeinOnline

The Company of Biologists' Journals

საგამომცემლო ორგანიზაცია,  რომლის გამოცემები ეძღვნება ბიოლოგთა საზოგადოების მხარდაჭერას და მათ წახალისებას.

ბაზა მოიცავს ბიოლოგიის მიმართულების ხუთ ჟურნალს:

 • Development;
 • Journal of Cell Science;
 • Journal of Experimental Biology;
 • Disease Models & Mechanisms;  
 • Biology Open;

The Company of Biologists' Journals

ACM Digital Library

საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ანალიტიკა, კიბერუსაფრთხოება, ხელოვნური ინტელექტი, მანქანათმცოდნეობა, კომპიუტერული ქსელები, მულტიმედიური ტექნოლოგიები.

ბაზა ითვალისწინებს 70 ჟურნალის (მიმდინარე და საარქივო ნომრები), 200 საკონფერენციო მასალის, გაზეთების, ვებსაიტებისა და მულტიმედია ფაილების წვდომას. აგრეთვე კომპიუტერული ლიტერატურის გზამკვლევებს, აბსტრაქტებს, ციტირებული ნაშრომებს და სხვ.

ACM Digital Library

ლექსიკონი 

Message body empty