არ მსურს გამოწერა

ინგლისურენოვანი მედიცინა

სასწავლო გეგმა

Compulsory courses I Semester

2,5,7 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Anatomy I 7 I
Cytology, Embriology, Histology I 7 I
Biophysics 2 I
Medical Chemistry 2 I
Cell Biology 5 I
Informatics 2 I
Foreign Language I 5 I

Compulsory courses II Semester

2,3,5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Anatomy II 6 II
Histology II 6 II
Human physiology I 5 II
Biochemistry I 5 II
Molecular Biology and Genetics 3 II
Foreign Language II 5 II
Clinical Clrerkship I 2 II

Compulsory course

2,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Anatomy III 6 III
Human physiology II 6 III
Biochemistry II 6 III
Medical microbiology I 6 III
First Step in Research 2 III

Elective study courses

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Sociology 2 III
Medical History 2 III
Medial Ecology 2 III

Compulsory courses

2,3,4,6,11 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Clinical Anatomy 4 IV
Medical Microbiology II, Immunology, Virology 6 IV
Pathology I 11 IV
Public Health and Health management 3 IV
Communication in Medicine 2 IV
Farmacology I 4 IV

Compulsory courses

2,4,6,7,10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Pathology II 10 V
Propeudectics of internal medicine 7 V
Farmacology II 6 V
Parapsychology 4 V
Bioethics and Deonthology 2 V
Operative Surgery 2 V

Compulsory Courses

3,4,8 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Behavioral science 4 VI
Basics of Clinical immunology and Allergology 4 VI
Surgery I 8 VI
Medical Radiology 4 VI
Epidemiology and evidence based medicine 3 VI
Clinical skills 4 VI

Elective study courses

2,7 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Valeology – healthy life style 2 VI
Nutritiology 7 VI

Compulsory courses

8,14 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Internal Medicine I (Cardiology, Pulmonology, Gastroentorology, Haematology) 14 VII
Neurology I 8 VII
Surgery II 8 VII

Compulsory courses

3,5,6,11 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Internal Medicine II (Reumatology, Nephrology, Endocrinologya) 11 VIII
Pediatry I 5 VIII
Obstetrics 5 VIII
Infectious diseases I 6 VIII
Urology 3 VIII

Compulsory courses

2-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Gyenecology 6 IX
Neurology II 4 IX
Surgery III 5 IX
Pediatry II 4 IX
Geriatry 2 IX
Emergency Medicine I and toxicology 3 IX
Clinial Clerkship II 4 IX

Elective Study Courses

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Narcology 2 IX
Pediatric Endocrinology 2 IX

Compulsory courses

3-5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Otorhinolaryngology 4 X
Dermatovenereology 4 X
Oftalmology 4 X
Traumatology and orthopedics 4 X
Infectious diseases II 4 X
Psychiatry 5 X
Phtisiatry 3 X

Elective study courses

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Pain management 2 X
Balneotherapy and Physiotherapy 2 X

Compulsory courses

2-5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Oncology 4 XI
Pediatric Surgery 4 XI
Anesthesiology and Rheanimatology 3 XI
Forensic Medicine 3 XI
Neurosurgery 2 XI
Emergency medicine II and Catastrophe medicine 4 XI
Clinical Psychology 2 XI
Laboratory Medicine 2 XI
Scientific Research (Thesis drafting/ formatting / presenting) 5 XI

Elective study courses

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Sport medicine 2 XI
Rational aspects of drug use 2 XI
Transplantology 2 XI

Compulsory courses

3-5,7,8 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Family medicine 4 XII
Surgery IV 3 XII
Syndrome based and differential diagnosis 7 XII
Medical Rehabilitation 5 XII
Clinical Practice 8 XII

Elective Study Courses

2 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Dentistry and facial surgery 2 XII
Vascular Surgery 2 XII
Paliative Medline 2 XII