სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სასარგებლო ინფორმაცია

სამეცნიერო ბაზები

Cambridge Journals Online

მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებს, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.

 • თავისუფალი წვდომა გასული წლების ციფრული არქივზე 1997 წლიდან.
 • 161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა (SSCI) (SCI) და 46 ჟურნალი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-ის ციტირების ინდექსით.
 • 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში. 2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან.

Cambridge Journals Online

 

e-Duke Journals Scholarly Collection

ბაზა მოიცავს შემდეგ დარგებს: ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა.

 • ხელოვნების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალიები ციტირების მაღალი ინდექსით;
 • ჟურნალები გამიმცემლობა Scopus-იდან

e-Duke Journals Scholarly Collection

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

ბაზა მოიცავს წიგნებს ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

IMechE Journals

მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE)

 • IMechE-ის ჟურნალები წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. მასში წარმოდგენილია ჟურნალები 1847 წლიდან. მათი ძირითადი მიმართულება მექანიკური ინჟინერიაა.
 • ყოველ ჟურნალს ჰყავს საკუთარი საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია, კოლეგიის ყოველი წევრი წამყვანი ინჟინერია, ხოლო მთავარი რედაქტორი ამ დარგის ცნობილი წარმომადგენელია.
 • სტატიების უმეტესობა (დაახ. 18-დან 17) ციტირებულია Thomson Reuters Journal-ში, ხოლო ყოველი ჟურნალი გამომცემლობა SCOPUS-ში წარმოდგენილ ინდექსირებად ჟურნალთა ჩამონათვალშია.

ImechE Journals


Mathematical Sciences Publishers

 • MSP ორიენტირებულია გამოცემების  პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაზე,  უმაღლესი დონის სამეცნიერო-კვლევითი პუბლიკაციების დახმარებასა და შექმნაზე.
 • მოიცავს მათემატიკურ სამეცნიერო და კვლევით გამოცემებს.

https://msp.org/


Royal Society Journals Collection 

ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები.

 • ბაზა მოიცავს Royal Society-ის ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.

Royal Society Journals Collection


SAGE Premier

ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო.

 • სამეცნიერო სტატიები მზარდი სტატისტიკით
 • SAGEის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR).

SAGE Premier

Openedition Journals

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

 • პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.
 • სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზე გამოქვეყნებული.
 • ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები

Openedition Journals


Scopus

წარმოადგენს რეფერირებადი ლიტერატურის აბსტრაქტებისა და ციტირებების უმსხვილეს ბაზას, რომელიც მოიცავს 21 000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტ ჩანაწერს ტექნოლოგიის, მედიცინის, ჰუმანიტარულ და სოციალური დარგების მიმართულებით.

Scopus 


Science Direct

არის მსოფლიოში ავტორიტეტული სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა,  რომელიც  მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect  ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები

Science Direct


Scival Funding(Funding Institutional)

წარმოადგენს ელსევიერის ინსტრუმენტს/პლათფორმას, რომელიც ეხმარება მკვლევარებს აღმოაჩინონ საგრანტო დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობები 

Scival Funding(Funding Institutional)

HeinOnline 

პრემიუმ ხარისხის ბაზა, რომელიც მოიცავს 186 000 000 გვერდს, 287 000

დასახელების ისტორილი დოკუმენტის გაციფრებულ ვერსიას.
HeinOnline სამართლებრივი რესურსების უნიკალური ბაზა, რომელიც 2000 წელს დააფუძნა კომპანიამ William S. Hein & Co. ბაზა მოიცავს 2800 დასახელების პერიოდულ
გამოცემას, სრულფასოვან მონაცემთა ბაზას, რომელშიც შედის კონგრესის სრული ჩანაწერები, ფედერალური რეესტრის და ფედერალური რეგლამენტის კოდექსი, აშშ – ს რეპორტები 1754 წლამდე. მონაცემთა ბაზები, რომლებშიც არის ხელშეკრულებები, კონსტიტუციები, მსოფლიო სასამართლო პროცესები. კლასიკური ტრაქტატები, საერთაშორისო ვაჭრობა, საგარეო ურთიერთობები, აშშ-ს პრეზიდენტები და სხვა სასარგებლო რესურსები.

HeinOnline

ლექსიკონი