სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

გამოცემები

SEU-ს გამოცემები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხით დაინტერესებული სტუდენტებისთვის, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ მიერ გამოცხადდა ესეების კონკურსი და ჩატარდა ონლაინ კონფერენცია.

ღონისძიების მიზანი იყო, პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სტუდენტების განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში განხორციელდა.

პირველ ეტაპზე კონკურსანტების შეფასება მოხდა შერჩეულ თემაზე მომზადებული აბსტრაქტების მიხედვით. შესაბამისი აბსტრაქტის წარმოდგენის შემდეგ, საკონფერენციო თემების შერჩევა მოხდა თემატიკის რელევანტურობიდან, შინაარსის მნიშვნელობიდან და აქტუალობიდან გამომდინარე.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები

წიგნი: პიროვნება, სოციუმი, კონსულტირება - ნოდარ სარჯველაძე

ნაშრომი შეიქმნა პროექტის საფუძველზე, რომლის მიზანი იყო, ავტორის კონცეფცია პიროვნება, სოციუმი, კონსულტირება გადაქცეულიყო იმ პლატფორმად, რომლის საფუძველზეც პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევების სერია ჩატარდება წლების განმავლობაში სეუ-ს სტუდენტებისა და მაგისტრანტების მიერ. ავტორი საბაზისო დებულებად მიიჩნევს, რომ სოციუმთან და საკუთარ თავთან ურთიერთქმედება განსაზღვრავს პიროვნების არსს და მის ქმნადობას. აქედან გამომდინარე, ავტორს ლოგიკურად მიაჩნია, რომ პიროვნების სოციალური ფსიქოლოგიაა ის სფერო, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, კარგად მოვიაზროთ პიროვნების სხვადასხვა შესაძლო წახნაგები, მისი პოტენციალური შესაძლებლობები და მისი ქცევები რეალურ და ვირტუალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში.

Covid-19: გამოწვევები. გლობალური და ევროპული ახალი სოციალური წესრიგი - გიორგი ბერიაშვილი, მარკუს გაბრიელი, დავით გურგენიძე

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს Covid 19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისიული მდგომარეობის ანალიზს - როგორც გლობალური, ისე საქართველოს მასშტაბით. კრებულში წარმოდგენილია წამყვანი ევროპელი, ამერიკელი და ქართველი სწავლულების ხედვები თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებისა და მისი განვითარების პერსპექტივებზე. მართალია, ერთი შეხედვით, ეს კრიზისი გამოწვეულია სამედიცინო ეპიდემიოლოგიური პრობლემით, მაგრამ მისი შედეგები იმდენად ღრმად და ყოვლისმომცველად შეეხო საზოგადოებას, რომ არ დაუტოვებია არცერთი საარსებო სფერო (სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, ეკოლოგიური), რომელსაც ეს კრიზისი აცდენოდეს. განსხვავებით სხვა ტიპის კრიზისებისგან, რომლებიც არაერთია კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, კორონა-კრიზისმა მართლაც გლობალური ხასიათი მიიღო. ამ კრებულის მომზადების პერიოდში ინტენსიური კოლაბორაცია წარმოებდა გერმანელ და ქართველ მეცნიერებს შორის. კრებული წარმოადგენს არა მხოლოდ კრიზისის შესახებ ევროპელი და ამერიკელი გამოჩენილი სწავლულების, ინტერვიუებისა და მოსაზრებების თარგმანს, არამედ ქართველი სწავლულების მოსაზრებებსაც.

სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი (სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი) - იოსებ ვარძელაშვილი

სასჯელი, ისევე როგორც დანაშაული ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია სისხლის სამართლის დოგმატიკასა და სასამართლო პრაქტიკაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასჯელის დანიშვნის საკითხი სასამართლო პრაქტიკაში. წინამდებარე ნაშრომი სწორედ სასჯელის დანიშვნის პრობლემას ეხება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ნაშრომი ეხება მხოლოდ სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებას. ნაშრომში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: ჯარიმისა და შინაპატიმრობის დანიშვნისას გამოვლენილი ხარვეზები, სასჯელის დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებისას არსებული საკითხები, დანაშაულის რეციდივის, დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას კანონმდებლობის დარღვევები, სასჯელთა შეჯამების პრობლემა და ა.შ. იოსებ ვარძელაშვილის მიერ შერჩეულია მხოლოდ ის საქმეები, სადაც გამოვლენილია ხარვეზები, რაც უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ სასჯელის დანიშვნის პრაქტიკის განზოგადება არასდროს ყოფილა ჩვენი კრიმინალისტების ღრმა კვლევის საგანი. შესაბამისად, წინამდებარე ნაშრომი პირველი მცდელობაა სასჯელებთან დაკავშირებით არსებული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიმართულებით. წინამდებარე ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია მოსამართლეთათვის, ვინაიდან მასში განხილულია სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაშრომი მნიშვნელოვანი იქნება საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესშიც, განსაკუთრებით მაგისტრატურის საფეხურზე, რომელიც ძირითადად პრაქტიკულ ასპექტებს მოიცავს.
სასჯელის დანიშვნის ზოგიერთი საკითხი (სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი)