სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მონაცემთა მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი

მონაცემთა მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი

მონაცემთა მეცნიერების და ხელოვნური ინტელექტის საბაკალავრო პროგრამის აქტუალობა განპირობებულია თანამედროვე ორგანიზაციების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნით ისეთ სპეციალისტებზე, რომლებიც შეძლებენ უპასუხონ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. მონაცემთა მეცნიერების და ხელოვნური ინტელექტის პროგრამა მოიცავს არამხოლოდ პროგრამირების მიმართულებას, არამედ მათემატიკურ საფუძვლებსაც. ამ დარგის კურსდამთავრებულს პროგრამული უნარ-ჩვევების გარდა, აუცილებლად ესაჭიროება ალგორითმული აზროვნება და მყარი მათემატიკური საფუძვლები. მონაცემთა მეცნიერების და ხელოვნური ინტელექტის კურიკულუმი ისე არის შედგენილი, რომ სავალდებულო კურსების უმეტესობა ემსახურება სტუდენტებისთვის სწორედ ასეთი საფუძვლის მიცემას. არჩევით კურსებად კურიკულუმი სტუდენტებს სთავაზობს პრაქტიკული საგნების მდიდარ სიას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ შეარჩიონ კურსები ინტერესისამებრ და ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამისად.

მონაცემთა მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტისასწავლო გეგმა

ზოგადი ინფორმაცია

მონაცემთა მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი

Message body empty