სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

თანასწორობის კლუბი

თანასწორობის კლუბის მიზნებია:

 • სტუდენტებში თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრება; 
 • საუნივერსიტეტო სივრცეში სტუდენტებს  შორის უთანასწორობის აღმოფხვრა;
 • კულტურულ-შემოქმედებითი, სპორტული და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება, ახალგაზრდების პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით უზრუნველყოფა და მათი ინიციატივების მხარდაჭერა; 
 • სქესისა და შეხედულების მიუხედავად, შესაძლებლობების თანაბარი გადანაწილების უზრუნველყოფა; 
 • უმცირესობათა ხელშეწყობა ინტეგრაციის პროცესში; 
 • სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. 

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

 • სამიზნე ჯგუფების ტრენინგი; 
 • ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით კონფერენციების, საჯარო ლექციების, დისკუსიების, ფორუმების, კინო-ჩვენებების, სპორტულ-რეკრეაციული აქტივობების, გასვლითი სკოლების, კონკურსებისა და სხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზება; 
 • სხვადასხვა პროექტების/პროგრამების წარმოება; 
 • სტუდენტური ინიციატივების ლობირება; 
 • ადამიანის უფლებათა პოპულარიზება; 
 • სტუდენტური ცხოვრების ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება;

თანასწორობის კლუბის თავმჯდომარე:

 • მარიამ ფერაძე 
 • ტელ: 571 12 17 80 
 • ელ ფოსტა: [email protected]
Message body empty