სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

02 სექტემბერი, 2021

სტუდენტებმა, რომლებმაც საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ში მოიპოვეს მობილობის უფლება, უნივერსიტეტს უნდა მომართონ განცხადებით (განცხადების ფორმა ივსება ადგილზე) მიმდინარე წლის 3 სექტემბრიდან 9 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი;
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
  • სტუდენტის ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი.

მობილობის მსურველი სტუდენტი უნდა გაეცნოს კრედიტების აღიარების შესახებ მომზადებულ დასკვნას და ხელმოწერით დაადასტუროს თანხმობა სეუ-ში მობილობის წესით ჩარიცხვის თაობაზე.

სტუდენტი ვალდებულია, უნივერსიტეტში მოსვლისას იქონიოს პირბადე და დაიცვას უსაფრთხოების მიზნით გაწერილი პროცედურები (დეზობარიერის გავლა, ტემპერატურის გაზომვა, ხელების დეზინფექცია). წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი რეგისტრაციაზე არ დაიშვება.