სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა

16 სექტემბერი, 2021

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამით სარგებლობის უფლება აქვს  სტუდენტს, რომლიც რეგისტრირებულია  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში და მინიჭებული სარეგისტრაციო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 150 000-ზე და ოჯახის საცხოვრებელ მისამართად მითითებულია ქალაქი თბილისი.

დაინტერესებულმა პირებმა განცხადებით უნდა მიმართონ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმდინარე წლის 10 სექტემბრიდან  30 ოქტომბრის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე - თბილისი, შარტავას ქ. N7.