სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ტრენინგი „საავტორო უფლებები“

24 მარტი, 2021

23 მარტს,  SEU-ს ბიბლიოთეკის ორგანიზებით საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ მიერ დისტანციურ ფორმატში ჩატარდა ტრენინგი „საავტორო უფლებები“. ტრენინგს ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის ბიბილიოთეკის თანამშრომლები, ლექტორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცვნენ ინტელექტუალური საკუთრების ზოგად მიმოხილვას და საკანონმდებლო რეგულირებას. საავტორო უფლბებს საგამომცემლო საქმიანობაში. რეპროდუცირებისა  და სასწავლო პროცესში საბიბლიოთეკო რესურსების  გამოყენების  წესებს.  მონაწილეები ჩართულნი იყვნენ დისკუსიაში.

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენა ცოდნის გაღრმავება საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით, მათი დაცვა და გამოყენება