არ მსურს გამოწერა

ფინანსები

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 I
აკადემიური წერა 5 II

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საქართველოს ისტორია 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 I
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 I
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
ტურიზმის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
პოლიტიკის შესავალი 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბიზნესის საფუძვლები 4 I
მენეჯმენტის საფუძვლები 5 III
ფინანსების საფუძვლები 5 III
მარკეტინგის საფუძვლები 5 V
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა 5 III
საჯარო ფინანსები 5 III
ფინანსური მენეჯმენტი 5 IV
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 5 II
ფინანსური აღრიცხვა 5 III
საბანკო საქმე 5 VII
მმართველობითი აღრიცხვა 5 V
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 5 VI
კორპორაციის ფინანსები 5 IV
მიკროეკონომიკის პრინციპები 6 I
მაკროეკონომიკის პრინციპები 6 II
გადასახადები და დაბეგვრა 5 VI
ფინანსური ანგარიშგება 5 VI
სტატისტიკა ბიზნესისათვის 5 IV
მათემატიკა ბიზნესისათვის (I დონე) 5 I
მათემატიკა ბიზნესისათვის (II დონე) 5 II
ფინანსური უწყისების ანალიზი 5 VII
ინვესტიციები 5 VII
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები 5 V

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 5 VI
საერთაშორისო ბიზნესი 5 VI
ბიზნეს კომუნიკაციები 5 VI, VII
ბიზნესის ეთიკა 5 VI
აუდიტის საფუძვლები 5 VI
ბიზნესის სამართლის საფუძვლები 4 II
მომხმარებელთა ქცევა 5 VI
ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონული სიტემები (ორისი) 5 VI
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები 4 II
საერთაშორისო დაბეგვრა 5 VI
ფინანსური აღრიცხვა(გაღრმავება) 5 VI
საგადასახადო აღრიცხვა 5 VI
საგადასახადო აუდიტი 5 VI
ფინანსური ანალიზი ექსელის გამოყენებით 5 VI
ფინანსური აღრიცხვა - ბასს ძირითადი სტანდარტები 5 VI
შრომის ბაზარი და დასაქმების პოლიტიკა 5 VI
ბუღალტრული აღრიცხვა ბანკებში 5 VI
Academic Writing 6 I-IV
Business English 1 6 I-IV
Principles of Microeconomics 6 I-V
Mathematics for Business 1 6 I-V
Introduction to business 6 I-IV
დროის მენეჯმენტი 5 VI, VII
სტარტაპი 5 VI, VII
ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 5 VI, VII
საბანკო მენეჯმენტი და სერვისები 5 I-VII
საკრედიტო და ფინანსური რისკების მენეჯმენტი 5 I-VIII

თავისუფალი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 5

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 1 (ფინანსები) 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 2 (ფინანსები) 5 I-V
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 1 (ფინანსები) 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 2 (ფინანსები) 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 1 (ფინანსები) 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 2 (ფინანსები) 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 1 (ფინანსები) 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 2 (ფინანსები) 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 II-V
ინგლისური ენა C1.2 5 II-V
ბიზნეს დიალოგი 5 I-VIII
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

პრაქტიკა ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. პრაქტიკის ობიექტების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

პრაქტიკა

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა ფინანსებში 5 VIII

საბაკალავრო ნაშრომი ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. საბაკალავრო ნაშრომის თემების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

საბაკალავრო ნაშრომი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი ფინანსებში 5 VIII

დამატებითი minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60