არ მსურს გამოწერა

ჟურნალისტიკა

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით.

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 I
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 II

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საქართველოს ისტორია 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
ტურიზმის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
პოლიტიკის შესავალი 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I
დებატები 5 II,IV,VI
საჯარო გამოსვლისა და პრეზენტაციის უნარები 5 II,IV,VI
იმიჯმეიქინგი 5 II,IV,VI

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 1 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 2 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 1 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 1 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 1 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 2 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 1 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 2 (ჟურნალისტიკა) 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 II-VI
ინგლისური ენა C1.2 5 II-VI
ბიზნეს დიალოგი 5 I-VIII
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ჟურნალისტიკის შესავალი 5 I
ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 4 I
ქართული ენა ჟურნალისტებისათვის 6 I
მასკომუნიკაციის შესავალი 5 II
მედია სამართალი და თვითრეგულირება 5 II
ჟურნალისტური სამეტყველო ოსტატობა 5 II
საზღვარგარეთის მედია და მედიათეორიები 5 III
პრესა და თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები 5 III
გაზეთის ენა და სტილი 5 III
ტელეჟურნალისტიკის საფუძვლები 5 III
სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა 5 IV
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 5 IV
პუბლიცისტური ტექსტის კომპოზიცია 5 IV
ფოტოჟურნალისტიკა 5 V
ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 5 IV
ინტერნეტჟურნალისტიკა 5 VI
რადიოჟურნალისტიკა 5 VI
ბეჭდური მედია 1 (გაზეთი) 5 VII
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 VIII

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პოლემიკური ოსტატობა 5 II,IV,VI
მედია პროდუქცია 5 II,IV,VI
ვერბალური კომუნიკაციები 5 II,IV,VI
კულტურის საკითხების გაშუქება მედიაში 5 II,IV,VI
ბავშვთა საკითხების გაშუქება მედიაში 5 II,IV,VI
მედია და პოლიტიკა 5 II,IV,VI
ჟურნალისტიკის სოციოლოგია 5 II,IV,VI
ჟურნალისტური გამოძიება 5 II,IV,VI
მედია მენეჯმენტი 5 II,IV,VI
ტელეპროგრამირება 5 II,IV,VI
ლიტერატურული რედაქტირება 5 II,IV,VI
რეკლამა მედიაში 5 II,IV,VI
ბეჭდური მედია 2 (ჟურნალი) 5 II,IV,VI
პოლიტიკური პიარი 5 I-VIII

პრაქტიკა ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. პრაქტიკის ობიექტების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

პრაქტიკული კომპონენტი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა ჟურნალისტიკაში 5 VII

საბაკალავრო ნაშრომი ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. საბაკალავრო ნაშრომის თემების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

კვლევითი კომპონენტი

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი ჟურნალისტიკაში 10 VIII

თავისუფალი სასწავლო კურსები

15 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 15

დამატებითი / Minor პროგრამა

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60