არ მსურს გამოწერა

ბიზნეს ადმინისტრირება

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საქართველოს ისტორია 5 I
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
ტურიზმის შესავალი 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
პოლიტიკის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 II
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 I

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა ბიზნესისათვის 1 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა ბიზნესისათვის 2 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა ბიზნესისათვის 1 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა ბიზნესისათვის 2 5 I-V
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა ბიზნესისათვის 1 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა ბიზნესისათვის 2 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა ბიზნესისათვის 1 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა ბიზნესისათვის 2 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 III-VII
ბიზნეს დიალოგი 5 I-III, V-VIII
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

შესაბამის სემესტრში ასათვისებელი კრედიტების ოდენობა

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბიზნესის საფუძვლები 4 I
მენეჯმენტის საფუძვლები 5 III
ფინანსების საფუძვლები 5 IV
მარკეტინგის საფუძვლები 5 III
საერთაშორისო ბიზნესი 5 VI
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა 5 III
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 5 III
ლიდერობა და გუნდის მართვა 5 IV
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 5 VII
ბიზნესის ეთიკა 5 V
მიკროეკონომიკის პრინციპები 6 I
მაკროეკონომიკის პრინციპები 6 II
სტატისტიკა ბიზნესისათვის 5 IV
მათემატიკა ბიზნესისათვის (I დონე) 5 I
მათემატიკა ბიზნესისათვის (II დონე) 5 II
მენეჯმენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიები 5 IV
ბიზნესის სამართლის საფუძვლები 4 V

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (მენეჯმენტი-მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 30 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო საგნებიდან

კონცენტრაცია - მენეჯმენტი / მარკეტინგი სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სტრატეგიული მენეჯმენტი 5 V
მარკეტინგის მენეჯმენტი 5 VII
პროექტის მენეჯმენტი 5 VI
ორგანიზაციული ქცევა 5 VI
მცირე და საშუალო საწარმოების მენეჯმენტი 5 V
მომხმარებელთა ქცევა 5 VII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (მენეჯმენტი-მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 10 კრედიტი არჩევითი საგნებიდან

კონცენტრაცია - მენეჯმენტი / მარკეტინგი არჩევითი სასწავლო კურსები

5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სასტუმროს მენეჯმენტი 5 VI, VII
ფინანსური მენეჯმენტი 5 VI, VII
ტურიზმის მარკეტინგი 5 VI, VII
ტურიზმის მენეჯმენტი 5 VI, VII
ბიზნეს კომუნიკაციები 5 VI, VII
საერთაშორისო მენეჯმენტი 5 VI, VII
რისკების მენეჯმენტი 5 VI, VII
ოპერაციათა მენეჯმენტი 5 VI, VII
მედია მენეჯმენტი 5 VI, VII
საერთაშორისო მარკეტინგი 5 VI, VII
pr მენეჯმენტი 5 VI, VII
გაყიდვების მართვა 5 VI, VII
ღონისძიებათა მენეჯმენტი 5 VI, VII
მარკეტინგის მეთოდები 5 VI, VII
Academic Writing 6 I-V
Business English 1 6 I-V
Principles of Microeconomics 6 I-V
Mathematics for Business 1 6 I-V
Introduction to business 6 I-V
ბრენდ მენეჯმენტი 5 VI, VII
ინტერნეტ მარკეტინგი 5 VI, VII
თანამედროვე მენეჯმენტი 5 VI, VII
დროის მენეჯმენტი 5 VI, VII
სტარტაპი 5 VI, VII
კორპორატიული გაყიდვები 5 VI, VII
თანამედროვე პიარ ტექნოლოგიები 5 VI, VII
გრაფიკული დიზაინი 5 VI, VII
საბანკო მენეჯმენტი და სერვისები 5 I-VII
ლოგისტიკა 5 I-VIII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (მენეჯმენტი0მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 30 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო საგნებიდან

კონცენტრაცია - ფინანსები / საბუღალტრო აღრიცხვა სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საჯარო ფინანსები 5 VII
ფინანსური მენეჯმენტი 5 V
ფინანსური აღრიცხვა 5 V
საბანკო საქმე 5 VI
გადასახადები და დაბეგვრა 5 VII
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები 5 VI

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (მენეჯმენტი-მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 10 კრედიტი არჩევითი საგნებიდან

კონცენტრაცია - ფინანსები / საბუღალტრო აღრიცხვა არჩევითი სასწავლო კურსები

5,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 5 VI, VII
მმართველობითი აღრიცხვა 5 VI, VII
აუდიტის საფუძვლები 5 VI, VII
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 5 VI, VII
კორპორაციის ფინანსები 5 VI, VII
ფინანსური ანგარიშგება 5 VI, VII
ფინანსური უწყისების ანალიზი 5 VI, VII
ინვესტიციები 5 VI, VII
ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტრონული სიტემები (ორისი) 5 VI, VII
საერთაშორისო დაბეგვრა 5 VI, VII
ფინანსური აღრიცხვა(გაღრმავება) 5 VI, VII
საგადასახადო აღრიცხვა 5 VI, VII
საგადასახადო აუდიტი 5 VI, VII
Academic Writing 6 I-V
Business English 1 6 I-V
Principles of Microeconomics 6 I-V
Mathematics for Business 1 6 I-V
Introduction to business 6 I-V
ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 5 VI, VII
საბანკო მენეჯმენტი და სერვისები 5 I-VII
საკრედიტო და ფინანსური რისკების მენეჯმენტი 5 I-VIII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (მენეჯმენტი-მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 30 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო საგნებიდან

კონცენტრაცია - საერთაშორისო ბიზნესი სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მსოფლიო ეკონომიკა 5 V
საერთაშორისო მენეჯმენტი 5 V
საერთაშორისო საფინანსო საკრედიტო ურთიერთობები 5 VI
საერთაშორისო მარკეტინგი 5 VII
გლობალური ბიზნესის გარემო 5 VI
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია 5 VII

სტუდენტი ირჩევს კონცენტრაციას (მენეჯმენტი-მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა, საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 10 კრედიტი არჩევითი საგნებიდან

კონცენტრაცია - საერთაშორისო ბიზნესი არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები 5 VI, VII
საერთაშორისო დაბეგვრა 5 VI, VII
აშშ და ევროპის ეკონომიკა 5 VI, VII
აშშ-ს ეკონომიკა 5 VI, VII
შრომის ბაზარი და დასაქმების პოლიტიკა 5 VI, VII
კორუფცია და გლობალური კონკურენცია 5 VI, VII

პრაქტიკა სპეციალიზაციის განხრით

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა 5 VIII

სტუდენტი ირჩევს ერთ-ერთ კონცენტრაციას(საგნებიდან:მენეჯმენტი-მარკეტინგი / ფინანსები-საბუღალტრო აღრიცხვა/ საერთაშორისო ბიზნესი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს 30 კრედიტი კონცენტრაციის სავალდებულო საგნებიდან ხოლო 10 კრედიტი არჩევითი საგნებიდან ( ჯამში 40 კრედიტი)

საბაკალაბრო ნაშრომი სპეციალიზაციის განხრით

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი სპეციალიზაციის განხრით 5 VIII

აირჩევა ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პროგრამისგან

თავისუფალი კრედიტი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 5

დამატებითი სპეციალობა აირჩევა უნივერსიტეტის მიერ სხვა სპეციალობებში შეთავაზებული პროგრამებიდან ტურიზმი, ჟურნალისტიკა, ფსიქოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები)

დამატებითი / Minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60