არ მსურს გამოწერა

სამართალი

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 I
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 I

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა სამართლისთვის 1 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა სამართლისთვის 2 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა სამართლისთვის 1 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა სამართლისთვის 2 5 I-VI
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა სამართლისთვის 1 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა სამართლისთვის 2 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა სამართლისთვის 1 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა სამართლისთვის 2 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 III-VII
ინგლისური ენა C1.2 5 I-V
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
შესავალი სამართალმცოდნეობაში 5 I
ქართული სამართლის ისტორია 5 I
შესავალი სამოქალაქო სამართალში 6 I
სანივთო სამართალი 6 II
ვალდებულებითი სამართალი ზოგადი ნაწილი 6 II
საკონსტიტუციო სამართალი 6 II
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 6 II
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 6 III
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I 6 III
სახელშეკრულებო სამართალი 5 III
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 5 III
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართალი 4 III
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 6 IV
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II 6 IV
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I 5 IV
საერთაშორისო საჯარო სამართალი 6 IV
თანამედროვე საკორპორაციო სამართალი 5 V
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 6 V
სისხლის სამართლის პროცესი I 5 V
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II 5 V
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 6 VI
იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა 4 VI
სისხლის სამართლის პროცესი II 5 VI
შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამართალი 5 VII

სტუდენტი ვალდებულია აირჩიოს არანაკლებ თითო სასწავლო კომპონენტი სამართლის ისტორია/თეორიის და საფუძვლების ბლოკიდან და კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის ბლოკიდან სასურველი სპეციალიზაციის მიმართულებით

სპეციალობის სავალდებულო/არჩევითი სასწავლო კურსი - სამართლის მეთოდები და საფუძვლები

ისტორია/თეორიის და საფუძვლების ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
რომის სამართლის საფუძვლები 5 V-VII
სამართლებრივი აზროვნების ისტორია 5 V-VII
კანონმდებლობის თეორია,მეთოდიკა და საკანონმდებლო ტექნიკა 5 V-VII

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის ბლოკი

საგანი ECTS სემესტრი
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში 5 V-VII
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში 5 V-VII
კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და მეთოდები ადამიანის უფლებებში 5 V-VII
კაზუსის ამოხსნის ტექნიკა და მეთოდები ადმინისტრაციულ სამართალში 5 V-VII

სტუდენტი ირჩევს სპეციალიზაციას (ბიზნეს-სამართალი, სისხლის სამართალი, საჯარო სამართალი, საერთაშორისო სამართალი) რომლის ფარგლებშიც ვალდებულია გაიაროს არანაკლებ 45 ECTS კრედიტი. დასაშვებია სხვადასხვა სპეციალიზაციის სასწავლო კურსების კომბინირება სტუდენტის აკადემიურ პროფილში

სპეციალიზაციის არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი 5 V-VIII
დაზღვევის სამართალი 5 V-VIII
შედარებითი კერძო სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა 5 V-VIII
საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო კომერციული სამართალი 5 V-VIII
მედიაცია-დავების გადაწყვეიტის ალტერნატიული საშუალებები 5 V-VIII
სანოტარო სამართალი 5 V-VIII
საბანკო სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 5 V-VIII
ბიზნესი და ადამიანის უფლებები 5 V-VIII
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება 5 V-VIII
კრიმინოლოგია 5 V-VIII
კრიმინალისტიკა 5 V-VIII
შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი 5 V-VIII
მტკიცებითი სამართალი 5 V-VIII
შესავალი სასჯელაღსრულების სამართალში 5 V-VIII
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 5 V-VIII
სასჯელები სისხლის სამართალში 5 V-VIII
საქართველოს საარჩევნო სამართალი 5 V-VIII
სააღსრულებო სამართალი 5 V-VIII
საბაჟო სამართალი 5 V-VIII
საგადასახადო სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
სამშენებლო სამართალი 5 V-VIII
სამოხელეო სამართალი 5 V-VIII
საპოლიციო სამართალი 5 V-VIII
განათლების სამართალი 5 V-VIII
ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი 5 V-VIII
შესავალი სპორტის სამართალში 5 V-VIII
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამართალი 5 V-VIII
აგრარული სამართალი 5 V-VIII
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი 5 V-VIII
სამხედრო სამართალი 5 V-VIII
სახელმწიფოთა საერთაშორისო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები 5 V-VIII
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო სისხლის სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი 5 V-VIII
ევროკავშირის სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო საჰაერო სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო საზღვაო სამართალი 5 V-VIII
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი 5 V-VIII
ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი 5 V-VIII
უმცირესობათა უფლებები 5 V-VIII
ძალის გამოყენების აკრძალვა 5 V-VIII
კრიმინალური ქცევა და საგამოძიებო ინტერვიუირება 5 V-VIII
შესავალი ენერგეტიკის სამართალში 5 V-VIII

სპეციალიზაცია საჯარო სამართალი

სპეციალიზაცია საჯარო სამართალი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი 5 V-VIII
საქართველოს საარჩევნო სამართალი 5 V-VIII
სააღსრულებო სამართალი 5 V-VIII
საბაჟო სამართალი 5 V-VIII
საგადასახადო სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
სამშენებლო სამართალი 5 V-VIII
სამოხელეო სამართალი 5 V-VIII
საპოლიციო სამართალი 5 V-VIII
განათლების სამართალი 5 V-VIII
ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი 5 V-VIII
შესავალი სპორტის სამართალში 5 V-VIII
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამართალი 5 V-VIII
აგრარული სამართალი 5 V-VIII
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი 5 V-VIII
სამხედრო სამართალი 5 V-VIII

სპეციალიზაცია: საერთაშორისო სამართალი

საგანი ECTS სემესტრი
სახელმწიფოების პასუხისმგებლობა საერთაშორისო სამართალში 5 V-VIII
საერთაშორისო ორგანიზაციები 5 V-VIII
საერთაშორისო სისხლის სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი 5 V-VIII
ევროკავშირის სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო საჰაერო სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო საზღვაო სამართალი 5 V-VIII
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი 5 V-VIII
ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი 5 V-VIII
უმცირესობათა უფლებები 5 V-VIII
ძალის გამოყენების აკრძალვა 5 V-VIII

სპეციალიზაციის არჩევითი სასწავლო კურსები

სპეციალიზაცია: ბიზნეს - სამართალი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
დაზღვევის სამართალი 5 V-VIII
შედარებითი კერძო სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა 5 V-VIII
საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართალი 5 V-VIII
საერთაშორისო კომერციული სამართალი 5 V-VIII
მედიაცია - დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები 5 V-VIII
სანოტარო სამართალი 5 V-VIII
საბანკო სამართლის საფუძვლები 5 V-VIII
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 5 V-VIII
ბიზნესი და ადამიანის უფლებები 5 V-VIII

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

საგანი ECTS სემესტრი
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება 5 I-VIII
კრიმინოლოგია 5 V-VIII
კრიმინალისტიკა 5 V-VIII
შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი 5 V-VIII
მტკიცებითი სამართალი 5 V-VIII
შესავალი სასჯელაღსრულების სამართალში 5 V-VIII
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 5 V-VIII
სასჯელები სისხლის სამართალში 5 V-VIII

აირჩევა ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პროგრამისგან

თავისუფალი კრედიტი

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 10

პრაქტიკა ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. პრაქტიკის ობიექტების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

პრაქტიკული კომპონენტი

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
იურიდიული კლინიკა (ბაკალავრიატი) 10 VIII