არ მსურს გამოწერა

განათლების ადმინისტრირება

სასწავლო გეგმა

სტუდენტი სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში გადის სასწავლო კომპონენტს პროგრამის სავალდებულო(36 კრედიტი)არჩევითი კონცენტრაციის (არანაკლებ 24 12+12 კრედიტი)და არჩევითი(12 კრედიტი) კომპონენტებიდან სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული წესით.დასაშვებია კონცენტრაციიდან დამატებითი სასწავლო დისციპლინების გავლა არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების ხარჯზე

სასწავლო კომპონენტი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
განათლების ფსიქოლოგიის პრინციპები 6 I
განათლების მართვა ინტერკულტურულ გარემოში 6 I
ლიდერობა განათლებაში: თეორია და პრაქტიკა 6 II
მონიტორინგი და შეფასება განათლების სისტემაში 6 II
შედარებითი განათლების სამართალი 6 III
განათლების სისტემები და სტრუქტურა 6 I

არჩევითი სასწავლო კურსები

3,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
განათლების ფილოსოფია 6 I,IV
ჯგუფის რესურსების მობილიზება და მართვა 6 I,IV
განათლების სოციოლოგია 6 I,IV
გენდერი: თეორია და პრაქტიკა განათლებაში 6 I,IV
ადამიანური რესურსების მართვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 6 I,IV
პროექტების წერა და მენეჯმენტი (ლოგიკური ჩარჩოს მოდელი - LFA) 6 I,IV
კარიერული განათლება და პროფესიული ორიენტაცია 6 I,IV
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაგეგმვა და მართვა 3 I,IV
მეცნიერების მენეჯმენტი 6 I,IV
ფონდების მოზიდვა (Fundraising) და მართვა 6 I,IV
შრომითსამართლებრივი ურთიერთობები 6 I,IV
ტრენინგის მართვის ტექნოლოგიები 6 I,IV
კომუნიკაციები და მოლაპარაკებები მულტიკულტურულ კონტექსტში 6 I,IV
სამეცნიერო წერა 6 I,IV
მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკური ანალიზი SPSS გამოყენებით 6 I,IV
განათლებისა და პედაგოგიკის ისტორია 6 I,IV

სტუდენტი ირჩევს სასურველი კონცენტრაციიდან (ზოგადი ან უმაღლესი განათლება) არანაკლებ24 კრედიტს (12 ECTS სავალდებულოდ და 12 ECTS არჩევით) და ახდენს საკუთარი პროფილის სპეციალიზაციას აღნიშნული მიმართულებით. არჩეული კონცენტრაცია წარმოადგენს შესაბამისი პრაქტიკული პროექტის არჩევის წინაპირობას დასაშვებია კონცენტრაციის სხვა სასწავლო დისციპლინების არჩევა არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების ხარჯზე

კომპონენტი - ზოგადი განათლება

სავალდებულო

3,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ზოგადი განათლების პოლიტიკა და მენეჯმენტი 6 II
ფინანსების მართვა ზოგად განათლებაში 6 II

არჩევითი

3,6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ეროვნული სასწავლო გეგმა 6 III
ბავშვობის ინტერდისციპლინარული კვლევები 6 III
სკოლამდელი განათლების პოლიტიკა 6 III
პროფესიული ეთიკა ზოგად განათლებაში 6 III
ინტელექტუალური დარღვევეის მქონე მოსწავლეთა განათლება 3 III
ბავშვისა და მოზარდის კოგნიტური განვითარება 6 III
ინკლუზიური განათლების საფუძვლები 6 III

სტუდენტი ირჩევს სასურველი კონცენტრაციიდან (ზოგადი ან უმაღლესი განათლება) არანაკლებ24 კრედიტს (12 ECTS სავალდებულოდ და 12 ECTS არჩევით) და ახდენს საკუთარი პროფილის სპეციალიზაციას აღნიშნული მიმართულებით. არჩეული კონცენტრაცია წარმოადგენს შესაბამისი პრაქტიკული პროექტის არჩევის წინაპირობას დასაშვებია კონცენტრაციის სხვა სასწავლო დისციპლინების არჩევა არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების ხარჯზე

კომპონენტი - უმაღლესი განათლება

სავალდებულო

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
უმაღლესი განათლების პოლიტიკ 6 II
Higher education policy(ინგლისურ ენაზე) 6 II
განათლების ეკონომიკა და ფინანსების მართვა უმაღლეს განათლებაში 6 II

არჩევითი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ზრდასრულთა განათლება 6 III
საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება და მონიტორინგი 6 III
კურსდამთავრებულთა რესურსის მართვა 6 III
უმაღლესი განათლებლის პედაგოგიკა 6 III
გლობალიზაციის გავლენა უმაღლეს განათლებაზე 6 III
ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები 6 III
უმაღლესი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის 6 III

საკონსულტაციო პროექტი

12 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საკონსულტაციო პროექტი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 12 IV

კვლევითი კომპონენტი ითვალისწინებს 2 სასწავლო კურსის ათვისებას სამეცნიერო კვლევის მიმართულებით, და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას პროგრამის დამამთავრებელ სემესტრში

კვლევითი კომპონენტი

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში 6 I
კვლევის მეთოდები განათლებაში 6 II

სამაგისტრო ნაშრომი

24 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სამაგისტრო ნაშრომი-კონცენტრაცია უმაღლესი განათლება 24 IV