არ მსურს გამოწერა

ტურიზმი

სასწავლო გეგმა

არჩევითი სასწავლო კურსები

3-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საერთაშორისო ბიზნესი 5 VI,VII
ბიზნეს კომუნიკაციები 5 VI,VII
გიდის ხელოვნება 5 VI,VII
ქართული კულტურის ისტორია 5 VI,VII
ტრანსპორტის ინდუსტრია ტურიზმში 4 VI,VII
ბიზნესის სამართლის საფუძვლები 4 VI,VII
საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია 4 VI,VII
რეკრეალოგია 5 VI,VII
მსოფლიოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია 4 VI,VII
სამკურნალო ტურიზმი 5 VI,VII
მომხმარებელთა ქცევა 5 VI,VII
ტურიზმის სტატისტიკა 5 VI,VII
მსოფლიო კულტურის ისტორია 5 VI,VII
ანიმაცია ტურიზმში 5 VI,VII
საერთაშორისო მარკეტინგი 5 VI,VII
ეკონომიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები 4 VI,VII
გაყიდვების მართვა 5 VI,VII
ღონისძიებათა მენეჯმენტი 5 VI,VII
ტურიზმის ბიზნესი 5 VI,VII
დაჯავშნის საერთაშორისო სისტემები ტურიზმში 5 VI,VII
მარკეტინგის მეთოდები 5 VI,VII
ტურისტული საქმიანობის დაგეგმვა 5 VI,VII
Academic Writing 6 I-VI
Business English 1 6 I-VI
Principles of Microeconomics 6 I-VI
Mathematics for Business 1 6 I-VI
Introduction to business 6 I-VI
თანამედროვე მენეჯმენტი 5 VI,VII
დროის მენეჯმენტი 5 VI,VII
ეკოლოგია და ჯანმრთელობა 3 I-VIII
ეთნოგრაფიული ტურიზმი 6 I-VIII

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

ბიზნესის ადმინისტრირების ბლოკი

4-6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ბიზნესის საფუძვლები 4 I
მენეჯმენტის საფუძვლები 5 II
ფინანსების საფუძვლები 5 VII
მარკეტინგის საფუძვლები 5 III
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 5 III
ფინანსური აღრიცხვა 5 IV
ბიზნესის ეთიკა 5 VIII
მიკროეკონომიკის პრინციპები 6 I
მაკროეკონომიკის პრინციპები 6 II
მათემატიკა ბიზნესისათვის (I დონე) 5 I
მათემატიკა ბიზნესისათვის (II დონე) 5 II

ტურიზმის ბლოკი

საგანი ECTS სემესტრი
ტურიზმის საფუძვლები 4 I
სასტუმროს მენეჯმენტი 5 V
ტურიზმის მარკეტინგი 5 V
ტურიზმის მენეჯმენტი 5 IV
ტურიზმის ეკონომიკა 5 IV
საერთაშორისო ტურიზმი 5 VI
კულტურული ტურიზმი 5 V
ეკოლოგიური ტურიზმი 5 VI
ტუროპერეიტინგი 6 VII
ტურიზმის გეოგრაფია 5 III
საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რეასურსები 5 VI

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

საუნივერსიტეტო სავალდებულო უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 1 (ტურიზმი) 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 2 (ტურიზმი) 5 I-V
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 1 (ტურიზმი) 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 2 (ტურიზმი) 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 1 (ტურიზმი) 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 2 (ტურიზმი) 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 1 (ტურიზმი) 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 2 (ტურიზმი) 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 II-VI
ინგლისური ენა C1.2 5 II-V
ბიზნეს დიალოგი 5 I-III, V-VIII
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 II
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 I

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საქართველოს ისტორია 5 I
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
პოლიტიკის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I
ფსიქოლოგიის შესავალი 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I

თავისუფალი სასწავლო კურსები

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 10

პრაქტიკა ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. პრაქტიკის ობიექტების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

პრაქტიკა

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა ტურიზმში 5 VIII

საბაკალავრო ნაშრომი ავტომატურად არჩეულია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ამ კომპონენტის გავლა მიმდინარე სემესტრში უწევთ. საბაკალავრო ნაშრომის თემების არჩევა მოხდება აკადემიური რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ

საბაკალავრო ნაშრომი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი ტურიზმში 5 VIII

დამატებითი minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60