არ მსურს გამოწერა

მობილობა სეუ-ში

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემეტრის მობილობის ვადები

სეუ-ში მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე https://students.emis.ge რეგისტრაცია იწარმოებს 2019 წლის 31 ივლისიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.
მობილობის მსურველმა პირმა, ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ, მობილობის საფასური (40 ლარი) უნდა გადაიხადოს სს საქართველოს ბანკში.


მობილობის შედეგები გამოცხადდება 2019 წლის 26 აგვისტოს ელექტრონულ პორტალზე https://students.emis.ge
ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის საფუძველზე სეუ-ში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) იწარმოებს 2019 წლის 27 აგვისტოს 10:00 საათიდან 2019 წლის 31 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით (28 აგვისტოს გარდა);

სეუ-ში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა

ჩარიცხვამდე:

  • განცხადება რექტორის სახელზე (სტუდენტი ავსებს ადგილზე);
  • პასპორტი ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის/ატესტატის ქსეროასლი;
  • ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან, დამოწმებული ბეჭდით;
  • სტუდენტის თავდაპირველი ჩარიცხვისა და სხვა სტატუსის განმსაზღვრელი ბრძანებების დამოწმებული ასლები.

ჩარიცხვის შემდეგ:

  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
  • ფოტოსურათი 3X4 (CD);
  • წვევამდელის სამხედრო სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისთვის);

https://students.emis.ge/