არ მსურს გამოწერა

პროგრამები

დამატებითი (Minor) საგანმანათლებლო პროგრამა

ჟურნალისტიკა 

პროგრამის აღწერა:

ზოგადი ინფორმაცია:

 

 

 

უმაღლესი განათლების საფეხური:

ბაკალავრიატი

 

 

I საფეხური

 

პროგრამის ტიპი:

დამატებითი/Minor

 

მიმართულება:

სოციალური მეცნიერებები

 

დარგი:

მასკომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

 

 

 

 

სწავლების ენა:

 ქართული

 პროგრამის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ჯაგოდნიშვილი 

პროგრამის მოცულობა

 

60 კრედიტი

 

 

 

სწავლის ხანგრძლივობა:

 

5 სემესტრი

 

 

IV – 10 ECTS,

V-10 ECTS,

VI-10 ECTS,

VII-15 ECTS,

VIII-15 ECTS

 

 

დაშვების პირობები

 

 

 

*

წინაპირობის გარეშე

 

*

პროგრამაზე დაიშვება სეუ-ს ნებისმიერი საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი (გარდა სამართლის პროგრამის სტუდენტებისა)