English
EN GE
                                 კონკურსი რუსულ ენაში      
                                 კონკურსი - ეკონომიკა    
                                კონკურსი - მარკეტინგი       
                               კონკურსი - ჟურნალისტიკა  
                         კონკურსი ბიზნესი-მენეჯმენტი                 
                     კონკურსი ინგლისურენოვანი ბიზნესი 
                              კონკურსი ტურიზმი  
                           კონკურსი ფსიქოლოგია         
                           კონკურსი მედიცინა           
                       კონკურსი ინგლისურ ენაში                                   
       კონკურსი ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა