English
EN GE

კონკურსი რუსულ ენაში 

კონკურსი - ეკონომიკა

კონკურსი - მარკეტინგი    

კონკურსი - ჟურნალისტიკა 

კონკურსი ბიზნესი-მენეჯმენტი            

კონკურსი ინგლისურენოვანი ბიზნესი

კონკურსი ტურიზმი

კონკურსი ფსიქოლოგია

კონკურსი მედიცინა          

კონკურსი ინგლისურ ენაში                                   

კონკურსი ფინანსები და საბუღალტრო აღრიცხვა