არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

01 სექტემბერი, 2019

პირველ ეტაპზე (სეუ-ში მოუსვლელად) მოხდება ელექტრონული რეგისტრაცია, რომელიც დაიწყება მითითებულ ბმულზე, ჩარიცხულთა სიების მიღებისთანავე. ელექტრონული რეგისტრაციის დროს პირველკურსელმა უნდა ატვირთოს შესაბამის ველში შემდეგი დოკუმენტები

26 აგვისტო, 2019

სტუდენტებმა, რომლებმაც საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში მოიპოვეს მობილობის უფლება, უნივერსიტეტს უნდა მიმართონ განცხადებით (განცხადების ფორმა ივსება ადგილზე) 2019 წლის 27 აგვისტოდან 4სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 18:00 საათამდე(გარდა 28 აგვისტოს და 1 სექტემბრისა ) და ხელმოწერით დაადასტურონ თანხმობა კრედიტების აღიარებაზე.

20 აგვისტო, 2019

დაიწყო მაგისტრანტობის კანდიდატებისსაბუთების მიღება საქართველოს ეროვნულიუნივერსიტეტი სეუ-ს შემდეგ სამაგისტროპროგრამებზე:

19 აგვისტო, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოსამზადებელ აკრედიტებულ პროგრამაზე. გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისთის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე.

15 აგვისტო, 2019

გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისთის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე. პროგრამის მიზანი შრომის უსაფრთოების პროგრამის მიზანია ,,შრომის უსაფრთოების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს შრომის უსაფრთოების სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის სწორი მართვისათვის.

19 ივლისი, 2019

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს 2018 – 2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი:

სიახლის გამოწერა