არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

04 სექტემბერი, 2019

გრძელდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აგრძელებს საგრანტო განაცხადების მიღებას საშემოდგომო საგრანტო კონკურსისთვის. საშემოდგომო საგრანტო კონკურსის განაცხადები მიიღება 15 ოქტომბრამდე. საგრანტო განაცხადით დაფინანსების თანხის ოდენობა 1 000-დან 10 000 ლარამდეა.

03 სექტემბერი, 2019

სტუდენტებს ვისაც გსურთ შიდა მობილობით გადახვიდეთ თქვენთვის სასურველ პროგრამაზე გადმოაგზავნეთ ელექტრონული განცხადება seu.ini.ge-ს პირადი გვერდიდან (ელ. კანცელარია/ახალი განცხადების შექმნა/აირჩიე შიდა მობილობა) მიმდინარე წლის 06 სექტემბრიდან 07 ოქტომბრის ჩათვლით.

01 სექტემბერი, 2019

პირველ ეტაპზე (სეუ-ში მოუსვლელად) მოხდება ელექტრონული რეგისტრაცია, რომელიც დაიწყება მითითებულ ბმულზე, ჩარიცხულთა სიების მიღებისთანავე. ელექტრონული რეგისტრაციის დროს პირველკურსელმა უნდა ატვირთოს შესაბამის ველში შემდეგი დოკუმენტები

26 აგვისტო, 2019

სტუდენტებმა, რომლებმაც საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში მოიპოვეს მობილობის უფლება, უნივერსიტეტს უნდა მიმართონ განცხადებით (განცხადების ფორმა ივსება ადგილზე) 2019 წლის 27 აგვისტოდან 4სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 18:00 საათამდე(გარდა 28 აგვისტოს და 1 სექტემბრისა ) და ხელმოწერით დაადასტურონ თანხმობა კრედიტების აღიარებაზე.

20 აგვისტო, 2019

დაიწყო მაგისტრანტობის კანდიდატებისსაბუთების მიღება საქართველოს ეროვნულიუნივერსიტეტი სეუ-ს შემდეგ სამაგისტროპროგრამებზე:

19 აგვისტო, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოსამზადებელ აკრედიტებულ პროგრამაზე. გადაწყვეტილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის განხორციელების შესახებ შრომის უსართხოების სპეციალისტის პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების ,,შრომის უსაფრთოების სპეციალისთის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს. აღნიშნული სერტიფიკატის მქონე პირს შეუძლია დასაქმდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის თანამდებობაზე.

სიახლის გამოწერა