არ მსურს გამოწერა

ფსიქოლოგია

სასწავლო გეგმა

საუნივერსიტეტო მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი აკადემიური წერისა და საოფისე პროგრამების სასწავლო კურსებით

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
აკადემიური წერა 5 I
თანამედროვე საოფისე პროგრამები 5 II

საუნივერსიტეტო არჩევით მოდულში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 5 კრედიტი მისი არჩევანით საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
საქართველოს ისტორია 5 I
მსოფლიო რელიგიების ისტორია 5 I
ფილოსოფიის შესავალი 5 I
ლოგიკის შესავალი 5 I
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) საფუძვლები 5 I
ტურიზმის შესავალი 5 I
საკონსტიტუციო სამართლის შესავალი 5 I
სამოქალაქო სამართლის შესავალი 5 I
დემოკრატია და მოქალაქეობა 5 I
პოლიტიკის შესავალი 5 I
ორატორული ხელოვნება 5 I
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 5 I
პირველადი სამედიცინო დახმარება 5 I

უცხო ენის ბლოკში სტუდენტმა უნდა აირჩიოს ჩაბარებული ენის დონის შემდგომი კურსი , მოცემული თანმიმდევრობის გათვალისწინებით: A1-->A2-->B1.1-->B1.2 --> B2.1-->B2.2-->დარგობრივი უცხო ენა მეორე უცხო ენის არჩევა (სურვილის შემთხვევაში) შესაძლებელია თავისუფალი კრედიტების პანელიდან ძირითადი უცხო ენის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში მიმართეთ დეკანატს

უცხოური ენის ბლოკი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ინგლისური ენა A1 5 I-V
ინგლისური ენა A2 5 I-V
ინგლისური ენა B1.1 5 I-V
ინგლისური ენა B1.2 5 I-V
ინგლისური ენა B2.1 5 I-V
ინგლისური ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 1 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
დარგობრივი ინგლისური ენა 2 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
რუსული ენა A1 5 I-V
რუსული ენა A2 5 I-V
რუსული ენა B1.1 5 I-V
რუსული ენა B1.2 5 I-V
რუსული ენა B2.1 5 I-V
რუსული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 1 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
დარგობრივი რუსული ენა 2 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
გერმანული ენა A1 5 I-V
გერმანული ენა A2 5 I-V
გერმანული ენა B1.1 5 I-V
გერმანული ენა B1.2 5 I-V
გერმანული ენა B2.1 5 I-V
გერმანული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 1 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
დარგობრივი გერმანული ენა 2 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
ფრანგული ენა A1 5 I-V
ფრანგული ენა A2 5 I-V
ფრანგული ენა B1.1 5 I-V
ფრანგული ენა B1.2 5 I-V
ფრანგული ენა B2.1 5 I-V
ფრანგული ენა B2.2 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 1 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
დარგობრივი ფრანგული ენა 2 (ფსიქოლოგია) 5 I-V
ინგლისური ენა C1.1 5 I-V
ინგლისური ენა C1.2 5 II-IV
ბიზნეს დიალოგი 5 I-VIII
პრაქტიკული ინგლისურის გაძლიერებული კურსი C1+ 5 I-VIII

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1 5 I
ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები 5 I
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 2 5 II
განვითარების ფსიქოლოგია -1 5 II
ფსიქოლოგიის ისტორია 5 II
სოციალური ფსიქოლოგია-1 5 III
განვითარების ფსიქოლოგია -2 5 III
კოგნიტური ფსიქოლოგია 1 5 III
კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში 1 5 III
სტატისტიკური მეთოდები ფსიქოლოგიაში 5 III
სოციალური ფსიქოლოგია 2 5 IV
კოგნიტური ფსიქოლოგია 2 5 IV
კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში 2 5 IV
ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 5 V
პიროვნების ფსიქოლოგია 1 5 V
პიროვნების ფსიქოლოგია 2 5 VI
განწყობის ფსიქოლოგია 1 5 VII
განწყობის ფსიქოლოგია 2 5 VIII

სტუდენტი შეთავაზებული სასწავლო დისციპლინებიდან ირჩევს სასწავლო კურსს პირველ და მეექვსე სემესტრებში. სასწავლო კურსის გავლისათვის დადგენილი წინაპირობების დაცვით, დასაშვებია არჩევითი სასწავლო კურსის განსხვავებულ სემესტრში არჩევა. დასაშვებია კონცენტრაციის სასწავლო კურსების გავლა სპეციალობის არჩევითი საგნის სტატუსით

სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ადამიანის ანატომიის საფუძვლები 5 I
თანამედროვე ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმდინარეობები 5 VI
სოციოლოგიის საფუძვლები 5 I
სტატისტიკური პაკეტი სოციალური მეცნიერებებისათვის SPSS 5 VI
ტრენინგი და განვითარება 5 VI
ზოგადი ბიოლოგია/გენეტიკა 5 I
ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგია 5 I
ფსიქოდრამა,ჯგუფური მუშაობის პრინციპები 5 VI
მოტივაციური ინტერვიუირების საფუძვლები 5 I-VIII

კონცენტრაცია - კლინიკური ფსიქოლოგია

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
კლინიკური ფსიქოლოგია 5 V
ფსიქოდიაგნოსტიკა 5 VI
ფსიქოკონსულტირება 5 VII

არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
ნეიროფსიქოლოგია 5 VI,VII
ემოციის ფსიქოლოგია 5 VI,VII
ფსიქოფიზიოლოგია 5 VI,VII
ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები 5 VI,VII
ქცევის გამოყენებითი ანალიზი 5 VI,VII
პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები 5 VI,VII
ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია 5 VI,VII
ფსიქოსექსოლოგია 5 VI,VII
გერონტოფსიქოლოგია 5 VI,VII
ფსიქოთერაპიის ტექნიკები 5 VI,VII
ფსიქოანალიზი 5 VI,VII
არტ-თერაპია 5 VI,VII
კლინიკური ფიქოლოგია: ფსიქიკური დარღვევები 5 VI,VII
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანი და მასთან ფსიქოლოგიური მუშაობა 5 VI,VII
შესავალი ფსიქოტრავმატოლოგიაში 5 I-VIII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა კლინიკურ ფსიქოლოგიაში 5 VIII

კონცენტრაცია - სოციალური ფსიქოლოგია

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ურთიერთობის ფსიქოლოგია 5 VI
ქცევისა და მოტივაციის ფსიქოლოგია 5 V
სოციალურ-ფსიქოლოგიური გავლენა 5 VII

არჩევითი სასწავლო კურსები

საგანი ECTS სემესტრი
სოციალიზაცია და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვები 5 VI,VII
ეკონომიკური ფსიქოლოგია 5 VI,VII
ფსიქოლოგიური ტრენინგის ტექნიკები 5 VI,VII
კონფლიქტის ანალიზი და გადაწყვეტა 5 VI,VII
კომუნიკაცია და მოტივაცია 5
რელიგიის ფსიქოლოგია 5 VI,VII
სოციალური სამუშაოს თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები 5 VI,VII
სოციალური ადაფტაცია 5 VI,VII
ფსიქოლოგიური ინტერვიუერების უნარები 5 VI,VII
პოლიტიკური ფსიქოლოგია 5 VI,VII
კრიმინალური ქცევა და საგამოძიებო ინტერვიუირება 5 VI,VII
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანი და მასთან ფსიქოლოგიური მუშაობა 5 VI,VII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი სოციალურ ფსიქოლოგიაში 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა სოციალურ ფსიქოლოგიაში 5 VIII

კონცენტრაცია - შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

სავალდებულო სასწავლო კურსები

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 5 V
მართვის ფსიქოლოგია 5 VI
ბიზნესის ფსიქოლოგია 5 VII

არჩევითი სასწავლო კურსები

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
ერგონომიკა 5 VI-VII
იურიდიული ფსიქოლოგია 5 VI-VII
რეკლამის ფსიქოლოგია 5 VI-VII
ხელოვნების ფსიქოლოგია 5 VI-VII
სპორტის ფსიქოლოგია 5 VI-VII
პერსონალის ფსიქოლოგიური შეფასება და შერჩევა 5 VI-VII
მომხმარებლის ფსიქოლოგია 5 VI-VII
სამხედრო ფსიქოლოგია 5 VI-VII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში 5 VIII

კონცენტრაცია - განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგია

კონცენტრაციის სავალდებულო

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
განათლების ფსიქოლოგია 5 V
სკოლამდელი ასაკის ფსიქოლოგია 5 VII
სკოლის ფსიქოლოგია 5 VI

არჩევითი სასწავლო კურსები

10 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
სოციალიზაცია და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვები 5 VI,VII
ავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები 5 VI,VII
გერონტოფსიქოლოგია 5 VI,VII
სოციალური სამუშაოს თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები 5 VI,VII
ინკლუზიური განათლება 5 VI,VII
ლოგოპედია 5 VI,VII
პედაგოგიკის საფუძვლები 5 VI,VII
ბავშვის ფსიქო-პედაგოგიურ სოციალური დიაგნოსტირება 5 VI,VII

საბაკალავრო ნაშრომი

საგანი ECTS სემესტრი
საბაკალავრო ნაშრომი განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგიაში 5 VIII

პრაქტიკა

საგანი ECTS სემესტრი
პრაქტიკა განათლებისა და განვითარების ფსიქოლოგიაში 5 VIII

აირჩევა ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პროგრამისგან/კურსისგან

თავისუფალი კრედიტი

5 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
თავისუფალი კრედიტი 5

დამატებითი სპეციალობა აირჩევა უნივერსიტეტის მიერ სხვა სპეციალობებში შეთავაზებული პროგრამებიდან (მენეჯმენტი, ფინანსები, ტურიზმი, ჟურნალისტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები) დასაშვებია დამატებითი სპეციალობის ნაცვლად თავისუფალი კრედიტების აირჩევა ნებისმიერი საუნივერსიტეტო პროგრამისგან/კურსისგან

დამატებითი / Minor პროგრამა/თავისუფალი სასწავლო კურსები

60 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
მაინორი/თავისუფალი 60