სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ჩარიცხვა

სტუდენტის სტატუსი

სტუდენტის სტატუსი

სტუდენტის სტატუსის შეჩერებად განიხილება სეუ-სა და სტუდენტის უფლება-მოვალეობების შესრულებისგან განთავისუფლება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის გარეშე.

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია:

 • პირადი განცხადება (მიზეზის მითითების გარეშე);
 • ფინანსური დავალიანება;
 • რეგისტრაციის გაუვლელობა (ადმინისტრაციული; აკადემიური);
 • ორსულობა, მშობიარობა, ბავშვის მოვლა ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება;
 • უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა, გარდა გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლისა.

უცხოელი სტუდენტებისათვის სტატუსის შეჩერების საფუძველი, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულისა, არის - „საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოელი და მოქალაქეობის არმქონე სტუდენტის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობებისა და წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 სექტემბრის N572 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული პირობების დარღვევა, კერძოდ - სადაზღვევო პოლისის წარმოუდგენლობა.

ფინანსური დავალიანების საფუძველზე სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ხდება სეუ-სა და სტუდენტს შორის არსებული ხელშეკრულებით დადგენილი სწავლის საფასურის გადახდის SEU სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი გვ. 9/28 გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში.

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მაქსიმალური ვადაა 5 წელი. სტუდენტის სტატუსის შეჩერებული პირი სარგებლობს შიდა და გარე მობილობის უფლებით. სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის შემდეგ პირს უწყდება სტუდენტის სტატუსი და უფლება აქვს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლოს მობილობის უფლებით.

დაუშვებელია გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საქართველოდან წასული გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება.

სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ფორმდება რექტორის ბრძანებით და შესაბამისი ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში აისახება რეესტრში. სტუდენტისათვის შესაბამისი ბრძანების მიწოდება/ჩაბარებად ითვლება სტატუსის შესახებ ინფორმაციის ცვლილება სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში.

სტატუსის შეწყვეტა

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია:

 • პირადი განცხადება (მიზეზის მითითების გარეშე);
 • შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება;
 • სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლა;
 • სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5-წლიანი ვადის გასვლა;
 • გარდაცვალება;
 • ეთიკის კოდექსის დარღვევა.

სტუდენტისათვის სტატუსის შეწყვეტა ეთიკის კოდექსის დარღვევის საფუძველზე შესაძლებელია დისციპლინური წარმოების გზით და იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდა მძიმე დარღვევა, რომელიც უხეში, განზრახი ხასიათისაა და დარღვევას თან ახლავს საფრთხე/ნეგატიური შედეგები სეუ-ს, მისი პერსონალის ან სხვა სტუდენტის ან მესამე პირებისათვის.

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ფორმდება რექტორის დასაბუთებელი ბრძანებით და იწვევს სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულების მოშლას.

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი შედეგები დგება რექტორის ბრძანების გამოცემიდან თორმეტი თვის შემდეგ.

დროის ამ მონაკვეთში სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტი უფლებამოსილია ისარგებლოს მობილობის უფლებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი შეუთავსებელია მიმღები დაწესებულების წესდებასთან.

სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სეუ კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში უზრუნველყოფს რეესტრში სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის ასახვას.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა 

სტუდენტისათვის შეჩერებული სტატუსის აღდგენა შესაძლებელია სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლის ვადაში, სტუდენტის პირადი განცხადებით, იმ გარემოების აღმოფხვრის შემდეგ, რამაც SEU სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი გვ. 10/28 გამოიწვია სტუდენტის სტატუსის შეჩერება.

თუ სტუდენტს შეუჩერდება სტატუსი სემესტრის მიმდინარეობის დროს, სტატუსის აღდგენა დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ გაბათილებულია შეჩერების საფუძველი და მიმდინარე სემესტრის ფარგლებში შესაძლებელია აკადემიური შედეგების მიღწევა, ამ წესის მე-17 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით განსაზღვრული შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის დაძლევა.

ამ მუხლის მე-2 პუნქტისგან განსხვავებულ შემთხვევაში, სტუდენტს სტატუსი აღუდგება მომდევნო სემესტრზე, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის გზით და მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების სემესტრი განესაზღვრება მის მიერ გავლილი პროგრამის ფარგლებში ათვისებული კრედიტების მოქმედ პროგრამასთან შესაბამისობის დადგენის გზით, ამ წესის მე-12 მუხლის შესაბამისად.

დაუშვებელია იმ პირის აღდგენა სეუ-ში, რომელსაც სეუ-ს სტუდენტის სტატუსი შეუწყდა ეთიკის კოდექსის დარღვევისთვის ან/და კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევაში.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენა ფორმდება რექტორის ბრძანებით და სტუდენტის სტატუსის აღდგენა რეესტრში აისახება კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.