არ მსურს გამოწერა

ფსიქოლოგია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი

სეუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის სოციალური ცხოვრების განვითარებას საზოგადოებრივად მოაზროვნე, მრავალმხრივ განვითარებული მოქალაქეებისა და მაღალი კომპეტენციის ფსიქოლოგების მომზადებას. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტმა მიიღოს ფართო პროფილის ცოდნა, მეცნიერული ფსიქოლოგიის ძირითადი სფეროების შესახებ, ინდივიდუალური ინტერესების შესაბამისად - მისი აკადემიური პროფილის კონცენტრირებას ფსიქოლოგიის სამ ძირითად - კლინიკური ფსიქოლოგიის, სოციალური ფსიქოლოგიისა და შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებებით. სტუდენტები დაეუფლებიან აღქმის, აზროვნების, მოტივაციის და ზოგადად, ადამიანური ურთიერთობის კანონზომიერებებს.

პროგრამის ორიენტაცია

სამედიცინო განათლება და ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესება ნებისმიერ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხია. ეკოლოგიურმა ცვლილებებმა და კაცობრიობის ტექნოლოგიურმა განვითარებამ გამოიწვია, ისედაც მრავალფეროვან პათოლოგიათა ცვალებადობა, ახალი დაავადებებისა და სინდრომების გაჩენა, რაც მოითხოვს ექიმისგან სიღრმისეულ ცოდნასა და მაღალ კვალიფიკაციას. წარმატებული საექიმო საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა ხარისხიანი საბაზისო სამედიცინო განათლების მიღება, სამედიცინო განათლებაში საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინება და ინტერნაციონალიზაცია.

ზოგადი ინფორმაცია